Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel"

Podstawa prawna

Dane metrykowe: 
Organ wydający: Rada Miasta Helu
Uhcwała w sprawie: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel”
Data aktu: 2021-03-31 Numer aktu: XXIV/190/21
Status: OBOWIĄZUJĄCY Data wejścia w życie: 14-05-2021
Miejsce publikacji: Baza Aktów Własnych Urzędu Miasta Helu
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/720683/Uchwa%C5%82a-XXIV_190_21
Miejsce publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2021.1577

 

UCHWAŁA NR XXIV/190/21

RADY MIASTA HELU

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/247/06 Rady Miasta Helu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

  

 

Przewodniczący rady

Marek Chroń

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/190/21

Rady Miasta Helu

z dnia 31 marca 2021 r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HEL
(zwany dalej Regulaminem)

Rozdział 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (zwanego dalej Przedsiębiorstwem) oraz odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Hel.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zborowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 2. 

1. W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

1) Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3na dobę, średnio w ujęciu miesięcznym, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;

2) Zapewnić ciągłość zaopatrzenia w wodę, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;

3) W przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić zaopatrzenie
w wodę pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze
za wodomierzem głównym, zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;

4) Prowadzić regularną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

1) Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odbioru ścieków wprowadzanych przez odbiorcę usługi, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, średnio w ujęciu miesięcznym;

2) Zapewnić ciągły i niezawodny odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;

3) Odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 3. 

 

1. Po złożeniu przez przyszłego odbiorcę usług kompletnego wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa 

ust. 2 niniejszego paragrafu, Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy projekt

umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków (zwaną dalej Umową) z Przedsiębiorstwem powinien w szczególności zawierać:

1) Imię, nazwisko, adres;

2) Wskazanie nieruchomości, co do której chce zawrzeć Umowę;

3) Oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;

4) Oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa,
czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

5) Oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;

6) Oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej Umowy.

3. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych
o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane ust. 2 niniejszego paragrafu, a ponadto:

1) Imię, nazwisko, adres;

2) Wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia Umowy.

Rozdział 4.

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 4. 

1. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa Przedsiębiorstwo w umowie o zaopatrzenie
w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych
do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Miejskiej Hel nie wymaga odrębnego informowania poszczególnych odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

3. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi zaopatrzenia w wodę
(i) lub odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.

4. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą Umową.

5. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy
lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

7. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

8. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie Umowy jako równą ilość wody pobranej lub określonej w Umowie.

9. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

10. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

11. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się
na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

 

12. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 

wodomierza. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez

odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca.

Rozdział 5.

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 5. 

1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej (i) lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Warunki przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać:

1) Lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

3) Zakres projektu technicznego przyłącza;

4) Zasady dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza.

3. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić między innymi:

1) Prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;

2) Posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem
lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przez przemarzaniem, z uwzględnieniem odpowiedniego spadku w kierunku spływu.

4. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków wprowadzania ścieków, przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo określa dopuszczalne warunki określone w przepisach prawa oraz przez Przedsiębiorstwo.

Rozdział 6.

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 6. 

Ustala się następujące techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo
-kanalizacyjnych:

1) W miejscu włączenia przyłącza wodociągowego do sieci należy wmontować zawór odcinający
lub zasuwę, a obudowę zaworu lub zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i zabezpieczyć przed zniszczeniem;

2) Przyłącze wodociągowe powinno być zakończone podejściem wodomierzowym, służącym
do zamontowania przez przedsiębiorstwo wodomierza;

3) Przebieg i zagłębienia przyłączy w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą, uwzględniając strefę przemarzania gruntu lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed przemarzaniem;

4) Przy instalacjach kanalizacyjnych zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu przepompownie przydomowe;

5) Należy zapewnić dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym;

6) Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 32 mm do 110 mm;

7) Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy od 160 mm do 200 mm.

Rozdział 7.

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 7. 

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz projektem przyłącza.

2. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej są potwierdzane przez strony w protokołach.

4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 8.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 8. 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców usług o ich lokalizacji
i możliwości korzystania.

3. Powyższe informacje udostępniane są w sposób zwyczajowo przyjęty (na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub rozwieszenie ogłoszeń).

Rozdział 9.

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOSCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOSCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 9. 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) Prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług Umowy;

2) Warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

3) Występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;

4) Występujących awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) Planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji na piśmie, za pośrednictwem telefonu lub elektronicznych środków przekazu, ogłoszenia - bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni w sprawach dotyczących zawartych w § 9, ust 1, pkt 1 i 2. W pozostałych przypadkach zawartych w § 9, ust.1, pkt 3-5, niezwłocznie po ustaleniu zaistniałych zakłóceń w sieci wodno
-kanalizacyjnej.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w jednej z form wskazanych powyżej, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w formie pisemnej.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin
30 dni, wówczas Przedsiębiorstwo informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę
o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

5. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo usług, w szczególności co do ilości, jakości oraz wysokości opłat za te usługi.

6. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, email, pisemnie)
po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do jej złożenia.

7. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin 30 dni, wówczas Przedsiębiorstwo informuje
o tym fakcie osobę, która złożyła reklamację i wskazuje jej ostateczny termin rozpatrzenia.

8. Usługobiorca ma prawo domagać się od usługodawcy odszkodowania za szkody powstałe
w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozdział 10.

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 10. 

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki straży pożarnej.

2. Przedsiębiorstwo, zgodnie z obowiązującymi cenami i stawkami opłat określonymi w taryfie, obciąża Gminę Miejską Hel za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe.

3. Obciążeń dokonuje się na podstawie raportów przekazywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, działającą na terenie Gminy Miejskiej Hel, na terenie której zdarzenie miało miejsce,
do Przedsiębiorstwa w zakresie ilości zużytej wody na ten cel.

4. Raporty, o których mowa powyżej powinny być dostarczane do Przedsiębiorstwa na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Rozdział 11.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11. 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Rady Miasta Helu nr XXIV 190 21 z 31.03.2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel .pdf (PDF, 345.67Kb) 2021-05-30 18:47:34 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 30-05-2021 18:44:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 31-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 30-05-2021 19:10:29