Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Regulamin Cmentarza

Dane metrykowe: Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu
Data aktu: 26-11-2020 Numer aktu: XX/164/20
Status: OBOWIĄZUJĄCY Data wejścia w życie: 29-12-2020
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2020.5406

UCHWAŁA NR XX/164/20
RADY MIASTA HELU
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492), oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się „Regulamin Cmentarza Komunalnego w Helu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwala się „Cennik opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Helu”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 4. 

Uchyla się Uchwałę Nr XV/90/91 Rady Miejskiej w Helu z dnia 19 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący rady

Marek Chroń

 

 

Zalacznik1.pdf „Regulamin Cmentarza Komunalnego w Helu”

Zalacznik2.pdf „Cennik opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Helu”

 


 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/164/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r.


REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W HELU


Cmentarz jako miejsce szczególne, związane z oddawaniem czci Zmarłym, winno zostać otoczone szczególną troską osób odwiedzających groby swoich bliskich jak również wykonujących prace na jego terenie. Przestrzeganie niniejszego regulaminu zapewni właściwe funkcjonowanie cmentarza i szacunek dla Zmarłych.

§ 1.
Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Cmentarzu – należy przez to rozumieć Cmentarz Komunalny w Helu stanowiący własność Gminy Miejskiej Hel, zlokalizowany przy ul. Dworcowej, na nieruchomościach gruntowych o numerach ewidencyjnych 36/1, 36/2, 36/3, 737.
2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Hel.
3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Helu.
4. Miejscu grzebalnym – należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na Cmentarzu do urządzenia grobu.
5. Grobie ziemnym – należy przez to rozumieć dół w ziemi o wymiarach określonych
w Rozporządzeniu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią.
6. Nagrobku – należy przez to rozumieć płytę nagrobkową z kamienia naturalnego lub sztucznego.
7. Grobie murowanym – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane
do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, a nad trumną lub urną zakłada się sklepienie.
8. Ossuarium – należy przez to rozumieć grób zbiorowy, do którego składane są szczątki zmarłych z grobów przeznaczonych do ponownego użycia.
9. Ekshumacji – należy przez to rozumieć wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu.
10. Założycielu grobu – należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza uiściła opłatę za miejsce grzebalne.
11. Dysponencie grobu – należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny osoby pochowanej w tym grobie, uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o przepisy i w kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 Ustawy.
12. Administratorze – należy przez to rozumieć podmiot administrujący Cmentarzem.
13. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który na terenie Cmentarza realizuje zlecone przez Dysponenta grobu prace związane z zagospodarowaniem grobu ziemnego, grobu murowanego lub nagrobka.

§ 2.
Ogólne zasady korzystania z Cmentarza


1. Administratorem Cmentarza jest podmiot gospodarczy, z którym Gmina zawarła umowę administrowania Cmentarzem.
2. Cmentarz służy do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu oraz może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.
3. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym.
4. Na terenie Cmentarza bezwzględnie niedozwolone jest:
1) sadzenie drzew i krzewów wysokopiennych;
2) szlifowanie nagrobków metodą mechaniczną wytwarzającą duże zapylenie;
3) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej, w tym rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Administratora;
5. Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia w siedzibie Administratora i dokonania stosowych opłat, realizacji następujących czynności:
1) wykonywania ceremonii pogrzebowych;
2) prowadzenia prac budowlanych lub remontowych związanych z postawieniem Nagrobka;
3) zajmowania gruntu w celu wykonania chodniczka (podestu);
4) zajmowania gruntu w celu postawienia ławeczki, skrzyni narzędziowej lub lampionów;
5) zajmowania gruntu w celu obsadzenia grobu roślinnością niskopienną;
6) przeprowadzania ekshumacji;
7) zajmowania gruntu w celach innych niż określone w pkt 3-5 ust. 7 niniejszego paragrafu.
6. Podczas trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac porządkowych, budowlanych lub remontowych w sąsiedztwie odbywającego się pogrzebu.
7. Na stronie internetowej Gminy www.gohel.pl znajduje się informacja dotycząca prowadzenia wykazu osób pochowanych.

§ 3.
Rodzaje grobów

1. Na Cmentarzu urządza się groby:
1) ziemne pojedyncze dla dziecka do lat 6 bez prawa budowy grobu murowanego;
2) ziemne pojedyncze dla osoby dorosłej bez prawa budowy grobu murowanego;
3) ziemne rodzinne bez prawa budowy grobu murowanego;
4) ziemne urnowe bez prawa budowy grobu murowanego;
5) murowane pojedyncze;
6) murowane podwójne;
7) murowane rodzinne;
8) murowane urnowe;
9) nisze na urny w kolumbarium.
2. Ponowne użycie grobu powinno być poprzedzone informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego ponownego użycia.
3. Szczątki osób zmarłych z grobu przeznaczonego do ponownego pochówku zostaną przeniesione do (planowanego) ossuarium lub zostaną wkopane głębiej w tym samym miejscu z zachowaniem szacunku i godności zmarłego.

§ 4.
Zasady pobierania opłat

1. Na Cmentarzu miejsca do pochowania zwłok udostępniane są odpłatnie.
2. Na terenie Cmentarza obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone przez Radę Miasta Helu.
3. Opłaty za miejsca pod groby murowane podwójne i rodzinne są opłatami jednorazowymi.
4. Opłaty za miejsca pod groby ziemne, groby murowane pojedyncze oraz nisze w kolumbarium wnosi się na okres 20 lat.
5. Przedłużenie prawa do dysponowania grobem na okres kolejnych 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce pod grób oraz opłaty związanej z utrzymaniem czystości i porządku w wysokości obowiązującej w dniu ich płatności.
6. Stawki opłat za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem Cmentarza zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza.

§ 5.
Zasady rezerwacji miejsc grzebalnych

Na Cmentarzu istnieje możliwość odpłatnego dokonania rezerwacji miejsca grzebalnego.


§ 6.
Zasady prowadzenia robót na cmentarzu

1. Dysponent grobu może wykonywać prace kamieniarsko-budowlane we własnym zakresie lub zlecać je wybranemu przez siebie Wykonawcy.
2. Dysponent grobu lub Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych zagospodarowaniem grobu lub jego otoczenia zobowiązany jest:
1) do złożenia w siedzibie Administratora zgłoszenia robót na specjalnie przeznaczonym do tego celu druku;
2) dokonania opłat za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem Cmentarza.
3. Zgłoszenie robót należy dokonać najpóźniej w godzinach przedpołudniowych dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia prac.

 


 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/164/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r

 

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W HELU

 

  1. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA GRZEBALNEGO (opłata pobierana jest przed każdym pochówkiem):

CHARAKTERYSTYKA GROBU

CENA NETTO PLN

CENA BRUTTO PLN
(8% VAT)

Grób ziemny pojedynczy
dla dziecka

300,00

324,00

Grób ziemny pojedynczy
dla osoby dorosłej

500,00

540,00

Grób ziemny podwójny (rodzinny)

1.000,00

1.080,00

Grób ziemny urnowy

400,00

432,00

Grób murowany pojedynczy

2.000,00

2.160,00

Grób murowany podwójny (rodzinny)

3.000,00

3.240,00

Grób murowany urnowy

1.000,00

1.080,00

 

  1. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA GRZEBALNEGO „ZA ŻYCIA” NA OKRES 20 LAT:

CHARAKTERYSTYKA GROBU

CENA NETTO PLN

CENA BRUTTO PLN
(8% VAT)

Grób ziemny pojedynczy dla dziecka

450,00

486,00

Grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej

750,00

810,00

Grób ziemny urnowy

600,00

648,00

Grób murowany pojedynczy

3.000,00

3.240,00

Grób murowany podwójny (rodzinny)

4.500,00

4.860,00

Grób murowany urnowy

1.500,00

1.620,00

 

  1. OPŁATY ZA ZACHOWANIE PRAWA DO ISTNIEJĄCEGO GROBU ZIEMNEGO NA OKRES KOLEJNYCH 20 LAT:

CHARAKTERYSTYKA GROBU

CENA NETTO PLN

CENA BRUTTO PLN
(8% VAT)

Grób ziemny pojedynczy
dla dziecka

300,00

324,00

Grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej

500,00

540,00

Grób ziemny podwójny (rodzinny)

1.000,00

1.080,00

Grób ziemny urnowy

400,00

432,00

 


Wykaz osób pochowanych

Grobonet - wyszukiwanie osób pochwanych na Cmentarzu Komunalnym w Helu

https://hel.grobonet.com/grobonet/start.php

Witamy na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Helu.

W naszym serwisie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszego cmentarza.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.

Oddajemy do Państwa dyspozycji system GROBONET PRO umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia ponadto zdalne zlecenie zapalenia znicza na grobie Państwa bliskich, złożenie zamówienia na sprzątanie grobu i opłacenie miejsca na cmentarzu. Proponujemy także zapalenie wirtualnego znicza!

https://hel.grobonet.com/grobonet/start.php

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dz. Urz. Woj. Pom. - Uchwała Rady Miasta Helu nr XX 164 20 z 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu.pdf (PDF, 413.22Kb) 2021-01-12 16:16:00 124 razy
2 Uchwała Rady Miasta Helu nr XX 164 20 z 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu.pdf (PDF, 444.68Kb) 2021-01-02 22:01:37 146 razy
3 Regulamin Cmentarza Komunalnego w Helu, załącznik nr 1 do Uchwały RM Helu nr XX 164 20 z 26.11.2020 r..pdf (PDF, 155.28Kb) 2021-01-02 22:01:37 123 razy
4 Cennik opłat na Cmentarzu Komunalneym w Helu, załącznik nr 2 do Uchwały RM Helu nr XX 164 20 z 26.11.2020 r..pdf (PDF, 140.94Kb) 2021-01-02 22:01:37 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 02-01-2021 21:39:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 26-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 12-01-2021 16:16:00