Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

1. Katarzyna Golińska

2. Mariusz Wojciech Rubaszewski

3. Tomasz Marek Tuturusz 


Kompetencje Rady Nadzorczej

Wyciąg z: 
- Aktu założycielskiego EKOHEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Akt notarialny podpisany w Pucku, dnia 22.11.2019 r.
- Repetytorium A nr 7731/2019

§17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej. 
2. Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej wyznacza Zgromadzenie Wspólników. 
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. 
5. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany. 
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.
10. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznie przekazywać Wspólnikom treść podjętych uchwał oraz kopie protokołów z jej posiedzeń 


§18.

1.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2.    Nie wyłącza się prawa Wspólników do indywidualnej kontroli. 
3.    Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

1) opiniowanie rocznego i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki,     
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu,    
3) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 21,
4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu lub całego Zarządu, 
5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności w ramach Zarządu Spółki lub gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać, 
6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza kwotę 150.000,- ( stopięćdziesiąt tysięcy) złotych chyba, że zgodnie z  § 16 pkt 5 wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników,
7) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między spółką a członkami zarządu,
8) rozpatrywanie innych spraw  zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wniesionych przez Zarząd,
9) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, 
10) opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Zgromadzenie Wspólników.    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 22-02-2020 08:05:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Weber, Notariusz 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 30-03-2021 17:21:21