Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Opłata od posiadania psa

Opłata od posiadania psa

 

31 marca 2020 roku mija termin wpłaty 65,00 zł jako opłaty od posiadania psa.

Opłata płatna jest na numer rachunku: 81 1240 5354 1111 0010 9643 3262

w Banku PeKaO S.A. o/Hel lub w kasie EKOHEL sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3.

 

Kontakt w sprawie opłaty za psa:

- EKOHEL sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3

- tel. 58 6904023, 68 6904030

- bok@ekohel.pl

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


Dane metrykowe: Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty
Data aktu: 30-10-2019 Numer aktu: XI/87/19
Status: OBOWIĄZUJĄCY Data wejścia w życie: 21-11-2019
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2019.5170

UCHWAŁA NR XI/87/19

RADY MIASTA HELU

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. z 2019 r., poz.1170, 2244) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (M.P. z 2019 r., poz. 738)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się na terenie miasta Helu opłatę od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy i określa się stawkę opłaty w wysokości - 65,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 2. 

Opłata płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie, to wówczas opłatę z tytułu posiadania tego psa wpłaca się w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli wymienionej opłaty za dany rok nie wpłacił poprzedni posiadacz.

§ 3. 

1. Rejestrację psów zleca się Zespołowi Zakładów Obsługi Miasta w Helu.

2. Poboru opłaty od posiadania psów dokonuje kierownik zakładu lub pracownik obsługi administracyjnej.

3. Ustala się wynagrodzenie dla dokonujących pobierania opłaty od posiadania psów w wysokości 10 % pobranej kwoty.

4. Ustala się termin rozliczenia z pobranej opłaty na dzień 30 czerwca każdego roku, a w przypadku pobrania opłaty po tym terminie na dzień 30 grudnia każdego roku.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr IV/32/19 Rady Miasta Helu z dnia 30 stycznia 2019 roku.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

  

 

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Rady Miasta Helu Nr XI 87 19 Z 30.10.2019 R. w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.pdf (PDF, 154.33Kb) 2021-01-22 16:08:07 76 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 22-01-2021 16:00:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 22-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 22-01-2021 16:09:59