Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Opłata targowa

OPŁATA TARGOWA

Opłata pobierana  jest w jeden z poniższych posobów:

- inkasentowi za wydaniem pokwitowania na druku ścisłego zarachowania,

- na numer rachunku: 81 1240 5354 1111 0010 9643 3262 w Banku PeKaO S.A. o/Hel ,

- w kasie EKOHEL sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3 za wydaniem pokwitowania na druku ścisłego zarachowania.


Stawki dzienne opłaty targowej:

1) sprzedaż obnośna z ręki, z koszyka, z wózka, z ławy, z ziemi i obwoźna z samochodów osobowych do 2,5 ton ładowności wynosi:

a) w okresie od 01.01. do 30.04. oraz od 01.10. do 31.12.                       - 30,00 zł (m-ce I, II, III, IV, X, XI, XII)

b) w okresie od 01.05. do 30.09.                                                                - 60,00 zł (m-ce V, VI, VII, VIII, IX)

2) sprzedaż obwoźna z samochodu powyżej 2,5 ton ładowności                      - 70,00 zł

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.


Kontakt w sprawie opłaty targowej:

EKOHEL sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3 tel. 58 6904030 bok@ekohel.pl

Podstawa prawna

Dane metrykowe: 
Organ wydający: Uchwała Rady Miasta Helu 
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu
Data aktu: 26-11-2020 Numer aktu: XX/163/20
Status: OBOWIĄZUJĄCY Data wejścia w życie: 01-01-2020
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2020.5289
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/678669/Uchwa%C5%82a-XX_163_20

UCHWAŁA NR XX/163/20
RADY MIASTA HELU
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 25 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673, 1002),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się na terenie miasta Helu opłatę targową pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Za prowadzenie handlu na targowiskach pobierane są przez inkasenta stawki dzienne opłaty targowej, w następujący sposób:

1) sprzedaż obnośna z ręki, z koszyka, z wózka, z ławy, z ziemi i obwoźna z samochodów osobowych do 2,5 ton ładowności wynosi:

a) w okresie od 01.01. do 30.04. oraz od 01.10. do 31.12.                       - 30,00 zł

b) w okresie od 01.05. do 30.09.                                                                - 60,00 zł

2) sprzedaż obwoźna z samochodu powyżej 2,5 ton ładowności               - 70,00 zł

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

4. Pobieranie opłat następuje za wydaniem pokwitowania na druku ścisłego zarachowania.

§ 2. 

Pobór opłaty zleca się Spółce EKOHEL Spółka z o.o. – i ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej kwoty z roku poprzedniego, płatnej w ratach miesięcznych.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XI/88/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

  

 

Przewodniczący rady

Marek Chroń

____

) 1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwala nr XX 163 20 RM Helu z 26.11.2020 określenia wysokości stawek opłatt targowej od 01.01.2021 r..pdf (PDF, 217.18Kb) 2021-01-23 16:45:52 211 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-01-2021 16:45:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-01-2021 17:06:50