Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Odpady wielkogabarytowe i rozbiórkowe (okna, drzwi, panele podłogowe, itp.) - zasady oddawania - ograniczenie ilości oddawanych odpadów do 200 kg/gospodarstwo domowe/rocznie

Odpady wielkogabarytowe i rozbiórkowe (okna, drzwi, panele podłogowe, itp.) można oddawać bezpłatnie w ilości nie większej niż:

  • 200 kilogramów rocznie

  • na jedno gospodarstwo domowe 

Nadwyżka oddawanych odpadów ponad 200 kg jest płatna.


Uchwała Nr 01/02/2021
Zarządu Spółki EKOHEL sp. z o.o.
z dnia 18.02.2021 r.

w sprawie:       „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Helu”.

Na podstawie art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 20 aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 7731/2019 z dnia 22.11.2019 r., w związku z zawarciem umowy na utworzenie i prowadzenie przez EKOHEL Sp. z o.o. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miejskiej Hel,

Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

 

§1

Wprowadza się do stosowania poniższy „Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miejskiej Hel”:

1) Niniejszy regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miejskiej Hel (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miejskiej Hel, zlokalizowanego w Helu, kod pocztowy 84-150, przy ul. Sikorskiego, prowadzonego przez EKOHEL Sp. z o.o.

2) Korzystanie z usług oferowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3) W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Hel, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą nr XIII/105/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 244, 3270
z późn. zm.).

4) PSZOK nie przyjmuje odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny.

5) Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska naturalnego.

6) PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do soboty w godzinach od 07:30 do 15:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania
się po terenie PSZOK;

b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami Uchwały nr XIII/107/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 246, 3270 z późn. zm.);

c) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia;

d) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK;

e) wysypywania z worków odpadów ulegających biodegradacji i szkła;

f) niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej;

 

8) Osoby przekazujące odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) przekazania pracownikowi obsługi PSZOK wypełnionego w sposób czytelny formularza przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały;

b) w przypadku zlecenia transportu odpadów do PSZOK przez podmiot uprawniony w imieniu osoby, która dokonuje opłat za gospodarowanie odpadami w gospodarstwie domowym znajdującym się w zabudowie jednorodzinnej, przekazania pracownikowi obsługi PSZOK wypełnionego w sposób czytelny oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Uchwały;

c) w przypadku odpadów powstałych w gospodarstwie domowym znajdującym się w zabudowie wielolokalowej, przekazania pracownikowi obsługi PSZOK wypełnionego w sposób czytelny oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały;

d) w przypadku zlecenia transportu odpadów do PSZOK przez podmiot uprawniony w imieniu osoby, która dokonuje opłat za gospodarowanie odpadami oraz w przypadku odpadów powstałych w gospodarstwie domowym znajdującym się w zabudowie wielolokalowej, przekazania pracownikowi obsługi PSZOK wypełnionych w sposób czytelny oświadczeń, których wzory stanowią załączniki nr 2 i 3 do Uchwały.

9) Wykaz dokumentacji koniecznej do przekazania odpadów do PSZOK stanowi załącznik nr 4 do Uchwały.

10) Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy realizują obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą nr XIII/105/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 244, 3270 z późn. zm.), w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

a) papier i tektura;

b) tworzywa sztuczne;

c) szkło;

d) odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie);

e) puste opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, itp.;

f) zużyte baterie;

g) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) odpady wielkogabarytowe i rozbiórkowe (okna, drzwi, panele podłogowe, itp.), w ilości nie większej niż 200 kilogramów rocznie na jedno gospodarstwo domowe;

i) odpady budowlane, w ilości nie większej niż 1,1 m³ rocznie, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych w domu;

j) opony w ilości nie większej niż 4 sztuki raz na 5 lat, bezpośrednio w PSZOK. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków dziecięcych, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;

k) tekstylia i odzież.

11) W PSZOK nie są przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne;

b) odpady zawierające azbest;

c) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

d) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;

e) sprzęt budowlany;

f) zmieszane odpady budowlane;

g) urządzenia przemysłowe;

h) odpady poprodukcyjne;

i) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);

j) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);

k) butle gazowe;

l) papa;

m) gaśnice;

n) wata szklana.

12) Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

13) Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 30 cm.

14) Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

15) Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a) odpady z betonu i gruzu betonowego i ceglanego (niezanieczyszczone);

b) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.);

c) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.).

16) Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

17) Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:

a) uzyskania od osoby przekazującej odpady komunalne adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację;

b) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w pkt 8;

c) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów;

d) ważenia dostarczanych odpadów – gruzu budowlanego oraz odpadów wielkogabarytowych;

e) samodzielnego załadunku odpadów wielkogabarytowych do kontenera, których ciężar i/lub rozmiar uniemożliwia bezpośrednie dokonanie tego przez właściciela nieruchomości lub podmiot uprawniony przez właściciela nieruchomości;

f) w przypadku dostarczenia odpadów przez mieszkańca z zabudowy wielorodzinnej, uzyskania oświadczenia zarządcy nieruchomości potwierdzające uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony realizujący transport odpadów w imieniu właściciela nieruchomości, uzyskania oryginalnego oświadczenia informującego od kogo oraz z jakiej nieruchomości pochodzą dostarczane odpady.

18) Wzory oświadczeń i formularza, o których mowa w pkt 7 lit. c i h, można pobrać u pracownika obsługi PSZOK, siedzibie EKOHEL Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.bip.ekohel.pl

19) Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo do odmowy przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK:

a) każdorazowo, jeśli są one dostarczane w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;

b) każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;

c) bezpłatnie – jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:

– ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez pojedyncze gospodarstwo domowe;

– odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

 

§2

Wykaz załączników:

  1. Załącznik nr 1 – wzór formularza przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK.
  2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o zleceniu transportu odpadów komunalnych do PSZOK.
  3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia potwierdzającego uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Załącznik nr 4 – wykaz dokumentacji koniecznej do uzupełnienia w celu przekazania odpadów do PSZOK.
  5. Załącznik nr 5 – obowiązek informacyjny dla osób korzystających z Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Helu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zarządzającemu.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem części pkt 10h, dotyczącej ustalenia limitu na ilość odpadów wielkogabarytowych, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Uchwały nr XXII/175/21 Rady Miasta Helu z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


              Załącznik nr 1
              do Uchwały nr 01/02/2021
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 18 lutego 2021 r.

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W HELU

 

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, W KTÓRYM WYTWORZONO ODPADY:

84-150 HEL, ul. ………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DOKONUJĄCEJ OPŁAT
ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW:

 

 

Lp.

RODZAJ ODPADÓW
PRZYJĘTYCH DO PSZOK

JEDNOSTKA MIARY*

ILOŚĆ ODPADÓW PRZYJĘTYCH DO PSZOK

kg

worek

1.

Papier i tektura

 

 

 

2.

Tworzywa sztuczne

 

 

 

3.

Szkło

 

 

 

4.

Odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie)

 

 

 

5.

Zużyte baterie

 

 

 

6.

Odpady wielkogabarytowe

 

 

 

7.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 

 

8.

Tekstylia i odzież

 

 

 

9.

Puste opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, itp.

 

 

 

 

Lp.

RODZAJ ODPADÓW
PRZYJĘTYCH DO PSZOK

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ ODPADÓW PRZYJĘTYCH DO PSZOK

10.

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

szt.

 

11.

Opony

szt.

 

Oświadczam, że ww. odpady komunalne zostały wytworzone we wskazanym przeze mnie gospodarstwie domowym zlokalizowanym w Gminie Miejskiej Hel.

W przypadku udokumentowania, iż ww. odpady komunalne nie pochodzą ze wskazanego przeze mnie gospodarstwa domowego zlokalizowanego w Gminie Miejskiej Hel, zobowiązuję się do poniesienia kosztów utylizacji powyższych odpadów komunalnych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady korzystania z PSZOK określone w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Helu.

DATA PRZYJĘCIA ODPADÓW:

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ ODPADY:

 

CZYTELNY PODPIS OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ ODPADY:

 

 

PODPIS PRACOWNIKA OBSŁUGI PSZOK:

 

 

*--- zaznaczyć właściwe


              Załącznik nr 2
              do Uchwały nr 01/02/2021
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 18 lutego 2021 r.

 

 

OŚWIADCZENIE O ZLECENIU TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH
DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W HELU

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, W KTÓRYM WYTWORZONO ODPADY:

84-150 HEL, ul. ………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DOKONUJĄCEJ OPŁAT
ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW:

 

Oświadczam, że jako osoba realizująca obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą nr XIII/105/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 244 z późn. zm.)
, zlecam transport odpadów komunalnych wytworzonych na wyżej wymienionej nieruchomości niżej wymienionemu podmiotowi:

NAZWA PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY DO PSZOK:

 

ADRES PODMIOTU:

 

NUMER NIP:

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ ODPADY DO PSZOK:

 

 

DATA REALIZACJI TRANSPORTU:

 

CZYTELNY PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ OPŁAT
ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW / ZLECAJĄCEJ TRANSPORT ODPADÓW:

 

 


             

              Załącznik nr 3
              do Uchwały nr 01/02/2021
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 18 lutego 2021 r.

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UISZCZANIE OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NAZWA PODMIOTU / WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ:

 

IMIĘ, NAZWISKO
I STANOWISKO SŁUŻBOWE OSOBY PODPISUJĄCEJ OŚWIADCZENIE:

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA DOKONUJE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI:

 

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE:

 

Oświadczam, że ww. gospodarstwo domowe realizuje obowiązek uiszczania  opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą nr XIII/105/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 244 z późn. zm.).

DATA PODPISANIA OŚWIADCZENIA:

 

CZYTELNY PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE:

 

 


              Załącznik nr 4
              do Uchwały nr 01/02/2021
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 18 lutego 2021 r.

 

WYKAZ DOKUMENTACJI KONIECZNEJ DO UZUPEŁNIENIA
W CELU PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W HELU

Rodzaj zabudowy, z której przekazuje się odpady / Charakterystyka osoby przekazującej odpady

Załącznik
nr 1
do Uchwały

Załącznik
nr 2
do Uchwały

Załącznik
nr 3
do Uchwały

Gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej – odpady dostarczone przez osobę dokonującą opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

X

 

 

Gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej – odpady dostarczone przez podmiot realizujący transport odpadów do PSZOK

X

X

 

Gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej
– odpady dostarczone przez osobę dokonującą opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

X

 

X

Gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej
– odpady dostarczone przez podmiot realizujący transport odpadów do PSZOK

X

X

X

 


              Załącznik nr 5
              do Uchwały nr 01/02/2021
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 18 lutego 2021 r.

 

Obowiązek informacyjny dla osoby korzystającej
 z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Administratorem danych jest EKOHEL Spółka z o.o., którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny: ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel 
  • nr telefonu (58) 690 40 30
  • adres email:  bok@ekohel.pl

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych poprzez adres mailowy:  iod@ehohel.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług w zakresie przyjmowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

 

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz na podstawie przepisów prawa miejscowego.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu i 5 lat od końca roku, w którym została  wystawiona faktura.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.

Prawa osób

Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW Załącznik nr 1 do Uchwały zarządu EKOHEL Sp. z o.o. nr 2021.02.01 - Regulamin PSZOKu.doc (DOC, 48.00Kb) 2021-03-02 11:37:56 210 razy
2 OŚWIADCZENIE O ZLECENIU TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały zarządu EKOHEL Sp. z o.o. nr 2021.02.01 - Regulamin PSZOKu.doc (DOC, 33.50Kb) 2021-03-02 11:37:56 199 razy
3 OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UISZCZANIE OPŁAT Załącznik nr 3 do Uchwały zarządu EKOHEL Sp. z o.o. nr 2021.02.01 - Regulamin PSZOKu.doc (DOC, 31.50Kb) 2021-03-02 11:37:56 197 razy
4 WYKAZ DOKUMENTACJI KONIECZNEJ DO UZUPEŁNIENIA W CELU PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały zarządu EKOHEL Sp. z o.o. nr 2021.02.01 - Regulamin PSZOKu.doc (DOC, 32.00Kb) 2021-03-02 11:37:56 196 razy
5 Obowiązek informacyjny RODO dla osoby korzystającej Załącznik nr 5 do Uchwały zarządu EKOHEL Sp. z o.o. nr 2021.02.01 - Regulamin PSZOKu.doc (DOC, 122.00Kb) 2021-03-02 11:37:56 194 razy
6 regulaminu_punktu_selektywnej_zbiorki_odpadow_komunalnych_w_helu_-_uchwala_nr_01_02_2021_zarzadu_spolki_ekohel_sp._z_o.o._z_dnia_18.02.2021_r..pdf (PDF, 2.61Mb) 2021-03-02 11:37:10 195 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 02-03-2021 08:58:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 18-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 02-03-2021 12:00:52