Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Mapa serwisu

EKOHEL sp. z o.o.

|--- Dane teleadresowe

|--- Sprawozdania z działalności

|--- Plany działalności

|--- Rozpoczęcie działalności - przekształcenie

      |--- Uchwały Rady Miasta Helu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu w spółkę prawa handlowego EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu

|--- Dokumenty KRS, NIP, REGON, BDO, ID SISC,

      |--- KRS 0000817597 VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ

|--- Logo - pliki graficzne

Organy Spółki i ich kompetencje

|--- Zgromadzenie Wspólników

|--- Rada Nadzorcza

      |--- Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

|--- Prezes Zarządu

      |--- Wynagrodzenie prezesa zarządu spółki EKOHEL sp. z o.o.

|--- Kompetencje Zarządu Spółki

Akty prawne

|--- Kapitał zakładowy i struktura własności

|--- Akt założycielski

|--- Majątek spółki

|--- Regulamin oragnizacyjny

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

|--- Cena za wodę i ścieki, opłaty abonamentowe

|--- Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

|--- Twardość wody

|--- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

|--- Wywóz nieczystości płynnych

|--- Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan

|--- Ustawa zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

|--- Decyzje, zezwolenia, pozwolenia na działalność wodno-kanalizacyjną

      |--- Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

      |--- Stawki opłaty za wodę i ścieki

      |--- Pozwolenia wodnoprawne na pobór wody podziemnej z ujęcia w Helu

            |--- Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z ujęcia w Helu - ważność od 18.12.2012 r. do 18.12.2022 r.

      |--- Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Helu

            |--- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Helu - ważność od 28.08.2013 r. do 28.08.2023 r.

|--- Obszar i granice aglomeracji Gminy Miejskiej Hel

|--- Przerwy w dostawie wody

Odpady komunalne

|--- PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

|--- Harmonogramy odbioru odpadów

      |--- PRZEDSIĘBIORCY, TERENY NIEZAMIESZKAŁE - Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

      |--- MIESZKAŃCY - Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

|--- Meble i odpady wielkogabarytowe (okna, drzwi, panele podłogowe, itp.) zasady oddawania

|--- Jak segregować odpady?

Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Helu

|--- Informacje związane z funkcjonowaniem cmentarza

|--- Administrator cmentarza

|--- Regulamin Cmentarza

      |--- Wykazy grobów nieopłaconych

      |--- Procedura wykorzystania grobu do ponownego pochówku

      |--- Wysokość opłat za czynności związane z funkcjonowaniem cmentarza

      |--- Informacje związane z funkcjonowaniem cmentarza

|--- Wykaz osób pochowanych

|--- Cennik opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych

|--- Wysokość opłat za czynności związane z funkcjonowaniem cmentarza

|--- Opłaty za czynności administracyjne oraz za wydawanie zezwoleń

|--- Wykazy grobów nieopłaconych

|--- Procedura wykorzystania grobu do ponownego pochówku

|--- Sprawozdanie z administrowania Cmentarzem

Obiekty sportowe

|--- Cennik usług świadczonych w obiektach sportowych

|--- Miejska Hala Sportowo - Widowiskowej w Helu

      |--- Miejska Hala Sportowo - Widowiskowej w Helu

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Zarządzenia Prezesa

|--- Statystyka do GUS

      |--- Statystyka EKOHEL sp. z o.o. wg stanu za 2022 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka EKOHEL sp. z o.o. wg stanu za 2021 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

|--- Podziękowania, dyplomy, gratulacje

Opłaty zbierane dla Gminy Miejskiej Hel

|--- Opłata targowa

Mieszkania komunalne

|--- Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych

      |--- Uchwały Rady Miasta Helu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminnego Hel

|--- Wniosek o przydział lokalu komunalnego

|--- Sprawozdanie ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych

Oświadczenia majątkowe

|--- Oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu

Fundusze europejskie

|--- Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020)