Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej oraz przyłącza energetycznego SN-15kV do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Helu

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w miejscowości Hel, przy ulicy Sikorskiego, na nieruchomości gruntowej nr 32/9, obręb 0001 Hel. Zakres robót obejmuje:
 1. Budowę linii kablowej złącza kablowego SN-15kV do projektowanej stacji transformatorowej SN/nn typu 3x XRUHAKXS 1x120mm² o długości ok 395 m (420 m):
 1. linię kablową należy zabezpieczyć za pomocą rury osłonowej SRS Ø 160 mm;
 2. w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy dostosować się do normy N SEP-E-004;
 3. projektowany kabel należy układać w ziemi linią falistą na głębokości 80 cm, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o głębokości 90 cm, między dwoma warstwami piasku o grubości 10 cm każda;
 4. do oznaczenia trasy kabli należy zastosować taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego – taśmę należy układać nad kablami po przykryciu ich warstwą piasku i ziemi o grubości nie mniejszej niż 25 cm;
 5. po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego;
 1. Budowę prefabrykowanej stacji transformatorowej z wewnętrznym korytarzem obsługi, betonowej, ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, z możliwością modyfikacji wyposażenia:
 1. obudowa stacji musi być złożona z elementów żelbetowych;
 2. stacja musi być wykonana wg obecnie obowiązujących norm;
 3. posadowienie stacji musi polegać na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego, w wykopie należy umieścić uziom otokowy i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji;
 4. pod fundamentem stacji należy wykonać podsypkę piaskowo-cementową
  o docelowej grubości (po zagęszczeniu) wynoszącej minimum 20 cm;
 5. stacja musi składać się z następujących elementów:

- fundament betonowy prefabrykowany – kablownia;

- obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora 160 kVA;

- dach betonowy płaski;

 1. stacja musi być przystosowana do współpracy z siecią kablową średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia;
 2. rozdzielnice SN w SF6 – zmiana wyposażenia stacji;
 3. kompensacja mocy biernej – dostawa i montaż;
 4. rozdzielnia NN z indywidualnym rozliczeniem odbiorców NN;
 5. stały podgląd rzeczywistego poboru energii elektrycznej online;

 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
 1. Sprawdzenie dokumentacji z obecnie obowiązującymi normami i przepisami prawa;
 2. Sprawdzenie dokumentacji i zaktualizować wymagane uzgodnienia;
 3. Wyposażenie stacji transformatorowej w wymagane przepisami prawa instrukcje
  i sprzęt BHP;
 4. Wykonanie i uzgodnienie instrukcji współpracy z operatorem sieci elektrycznej - ENERGA;
 5. Przygotowanie instrukcji eksploatacji stacji transformatorowej;
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 8 i 9
  do SWZ.
 2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
  i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 1. 45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji
 2. 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
 3. 45317300-5 roboty elektryczne, instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
 4. 45232221-7 podstacje transformatorowe
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych;
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 przetarg.zip (ZIP, 24.MB) 2021-08-23 10:50:22 24.MB 151 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 SWZ.pdf (PDF, 7.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-08-23 10:50:22 7.6MB 85 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia_2021.09.02.pdf (PDF, 1.8MB) 2021-09-02 15:34:14 1.8MB 134 razy
2 Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu.pdf (PDF, 191KB) 2021-09-02 15:34:25 191KB 117 razy
3 5_Załącznik nr 5 - oświadczenie o niezbędnej wiedzy i doświadczeniu_02.09.2021.docx (DOCX, 20.KB) 2021-09-02 15:34:36 20.KB 112 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 2021.09.10_Informacja o kwocie.pdf (PDF, 591KB) 2021-09-10 10:29:57 591KB 110 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 2021.09.20_Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 963KB) 2021-09-10 11:22:44 963KB 120 razy
Udzielenie zamówienia
1 Informacja o wyborze najkorzystnej oferty.pdf (PDF, 1.0MB) 2021-10-08 13:27:57 1.0MB 112 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 23-08-2021 10:50:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 20-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o. 08-10-2021 13:27:57