Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wodociągu wody surowej wraz z budową przepompowni ścieków, przy ul. Sikorskiego w Helu.

Hel, 20.12.2021 r.

L.dz. 605/2021

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wodociągu wody surowej wraz z budową przepompowni ścieków, przy ul. Sikorskiego
w Helu”.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału VI ust. 8 zapytania ofertowego
z dnia 29 listopada 2021 roku, unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Prezes Zarządu
Marek Dykta

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hel, 30.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598).

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy.

Niniejsze zapytanie ofertowe (zwane dalej: zapytaniem) stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Helu, kod pocztowy 84-150 Hel, przy ul. Kuracyjnej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000817597, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer BDO 000186400, numer NIP 5871723922,
o kapitale zakładowym 25 014 100,00 zł w całości pokrytym.

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek, godz. 07:00 – 14:00

tel. 58 690 40 30

e-mail: bok@ekohel.pl

strona: www.bip.ekohel.pl

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wodociągu wody surowej wraz z budową przepompowni ścieków, przy ul. Sikorskiego w Helu.”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  1. Część 1 – przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wodociągu wody surowej na terenie Gminy Miejskiej Hel, przy ul. Sikorskiego, na nieruchomościach gruntowych nr: 75/1; 75/2, 48/22, 48/24, 32/38; 32/43; 48/37; 48/120; 48/10; 48/70, obręb 001 Hel:
  1) Sieć wodociągowa (linia poglądowa przebiegu ujęta została w załączniku nr 2 do zapytania) – budowa sieci wodociągowej składającej się z:
  a) wodociągu o średnicy Ø 200 w ul. Sikorskiego, od ul. Rybackiej do przepompowni ścieków PW2 (oznaczonej na załączniku nr 3 do zapytania jako PW2), żeliwo sferoidalne, długość wynosząca około 800 m, budowa częściowo po trasie nieczynnego wodociągu, częściowo nowa trasa, likwidacja wodociągu – usunięcie z gruntu, wypełnienie mieszanką, np. pianobeton, odtworzenie nawierzchni po robotach budowlano-montażowych;
  wodociągu o średnicy Ø 200 od ul. Sikorskiego, boczną ulicą (nr ew. dz. 48/37; 48/120) do SUW (oznaczonej na załączniku nr 2 do zapytania jako UJĘCIE WODY), żeliwo sferoidalne, długość wynosząca około 600 m, budowa częściowo po trasie nieczynnego wodociągu, częściowo nowa trasa, likwidacja wodociągu – usunięcie z gruntu, wypełnienie mieszanką, np. pianobeton, odtworzenie nawierzchni po robotach budowlano-montażowych;
  2) Sieć kanalizacyjna (linia poglądowa przebiegu ujęta została w załączniku nr 3 do zapytania) – budowa sieci kanalizacyjnej składającej się z:
  a) kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej ks 0.30 w ul. Sikorskiego, od przepompowni ścieków PW1 (oznaczonej na załączniku nr 3 jako PW1) do przepompowni ścieków PW2, kamionka, długość wynosząca około 700 m, budowa po trasie częściowo nieczynnej sieci kanalizacyjnej, częściowo nowa trasa, likwidacja rurociągu, odtworzenie nawierzchni po robotach budowlano-montażowych;
  b) kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej ks 0.25 oraz ks 90 od ul. Sikorskiego, boczną ulicą (nr ew. dz. 48/37; 48/120) w stronę SUW, kamionka, długość wynosząca 560 m, budowa po trasie częściowo nieczynnej sieci kanalizacyjnej, częściowo nowa trasa, likwidacja rurociągu, odtworzenie nawierzchni po robotach budowlano-montażowych – w projekcie należy ująć lokalizację przepompowni ścieków (w pasie drogowym lub na nieruchomości nr 48/70);
  3) Wodociąg wody surowej (linia poglądowa przebiegu ujęta została w załączniku nr 2 do zapytania)  – budowa wodociągu wody surowej o średnicy Ø 200, w ul. Sikorskiego, od nowego UW (oznaczonego na załączniku nr 2 do zapytania jako UW NOWA KOGA) na teren SUW, żeliwo sferoidalne, długość wynosząca około 810 m – budowa częściowo po trasie nieczynnego wodociągu, częściowo nowa trasa, odtworzenie nawierzchni po robotach budowlano-montażowych.
  2. Część 2 – przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepompowni ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hel, przy ul. Sikorskiego, na nieruchomościach gruntowych określonych w czasie realizacji części 1 zapytania – nieruchomość gruntowa nr 48/70 lub 48/37 lub 48/37 wraz z 48/100.
  3. Dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.
  4. Termin realizacji zamówienia:
  1) Część 1 – 120 dni od daty zawarcia umowy;
  2) Część 2 – 180 dni od daty zawarcia umowy.
   
 2. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓWI OŚWIADCZEŃ.

  1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
  3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę, winny być kierowane na adresy określone w części I niniejszego zapytania ofertowego.
   
 3. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI.
  Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia:
  1) W wysokości 25% kwoty określonej w ofercie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy;
  2) W wysokości 50% kwoty określonej w ofercie Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia;
  3) W wysokości 25% kwoty określonej w ofercie Wykonawcy po otrzymaniu pozwolenia na budowę;
  dla każdej z części zamówienia osobno.
   
 4. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU
  I POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
  1) w sprawach proceduralnych – Sebastian Pszeniczny, tel. 791-060-604, e-mail: s.pszeniczny@ekohel.pl ;
  2) w sprawach merytorycznych – Zbigniew Rydz, tel. 601-654-769, e-mail: z.rydz@ekohel.pl.
  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego w godzinach pracy Zamawiającego określonych w części I niniejszego zapytania ofertowego.
   
 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – WYMAGANE OŚWIADCZENIA
  I DOKUMENTY.

  1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS).
  2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką ora podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
  6. Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 17.12.2021 r. do godz. 10:00, z dopiskiem: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wodociągu wody surowej, przy ul. Sikorskiego w Helu.”
  7. Zamawiający dokona porównania ofert cenowych po terminie ich składania.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania zapytania ofertowego na każdym jego etapie oraz niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą, bez podania przyczyny i bez prawa do roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
   
 6. KRYTERIA OCENY OFERT.
  1. Zamawiający przy wyborze ofert weźmie pod uwagę wartość oferty.
  2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana z zastosowaniem poniższego wzoru:

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny

Cena brutto

100

100

              Koszt najniższej ceny brutto

C = ------------------------------------------- x 100 pkt

              Koszt badanej ceny brutto

 1. W formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT.
 2. Wartość cenową należy wpisać w złotych polskich z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  POZOSTAŁE INFORMACJE.
  1. 
  Zamawiający, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
  2. W przypadku unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji warunków udzielenia zamówienia po otrzymaniu ofert.
  5. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego nie oznacza akceptacji oferty.
  6. Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
  1) załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
  2) załącznik nr 2 – mapa poglądowa z „Koncepcji rozbudowy systemu wodno-ściekowego Gminy Miejskiej Hel” – układ planowanej sieci wodociągowej – część 2 (Rysunek nr 9);
  3) załącznik nr 3 – mapa poglądowa z „Koncepcji rozbudowy systemu wodno-ściekowego Gminy Miejskiej Hel” – układ planowanej sieci sanitarnej – część 2 (Rysunek nr 14).

Prezes Zarządu
Marek Dykta

 

 

     

Załączniki do pobrania

Specyfikacja warunków zamówienia
1 Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowo-ko.pdf (PDF, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-11-30 09:56:12 2.6MB 65 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 Załącznik nr 1.docx (DOCX, 25.KB) 2021-11-30 09:56:12 25.KB 113 razy
2 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 3.4MB) 2021-11-30 10:00:12 3.4MB 112 razy
3 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 3.3MB) 2021-11-30 10:00:24 3.3MB 106 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 2021.12.17_Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 644KB) 2021-12-17 12:05:50 644KB 104 razy
Wynik postępowania
1 2021.12.20_Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 736KB) 2021-12-20 08:07:19 736KB 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Pszeniczny 30-11-2021 09:56:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Pszeniczny 30-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Pszeniczny 20-12-2021 08:08:22