Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
EKOHEL Sp. z o.o.

Wykonanie renowacji nadbudówki kutra rybackiego w ramach inwestycji pn. Skwerek rybacki na Bulwarze Nadmorskim w Helu

Hel, dnia 27.07.2022 r.

Znak sprawy: 12/EKO/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

EKOHEL Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie renowacji nadbudówki kutra rybackiego w ramach inwestycji pn.:

,,Skwerek rybacki na Bulwarze Nadmorskim w Helu”.

Operacja jest dofinansowywana w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I. Zamawiający:

EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
84-150 Hel
ul. Kuracyjna 3
NIP: 587 172 39 22
e-mail: ekohel@ekohel.pl
tel. 58 690-40-30

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.bip.ekohel.pl .

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zważywszy na przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Skwerek rybacki na Bulwarze Nadmorskim w Helu”, polegającej, m.in. na posadowieniu nadbudówki kutra rybackiego na terenie Bulwaru Nadmorskiego w Helu, zwracamy się z prośbą o wycenę i złożenie oferty na realizację prac objętych następującym zakresem:

 1. czyszczenie oraz szpachlowanie powierzchni sterówki wykonanej z aluminium;
 2. nałożenie farby zabezpieczającej wg zaleceń producenta;
 3. wycięcie zbędnych niebezpiecznych elementów zewnętrznych nadbudówki szt. 15;
 4. usunięcie starej instalacji elektrycznej oraz pozostałości po instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania wewnątrz sterówki;
 5. usunięcie starej wykładziny podłogowej oraz ułożenie podłogi modrzewiowej z użyciem sikafleksu;
 6. ułożenie na pokładzie przed sterówką modrzewiowej podłogi na legarach;
 7. wykonanie barierek ze stali nierdzewnej; (zgodnie z załącznikiem element nr 3);
 8. wykonanie schodów z stali nierdzewnej ( konstrukcja ) stopnice drewniane – modrzew;
 9. demontaż wkładu komina oraz wykonanie balustrady w miejscu zdemontowanego elementu
  na wzór istniejącej; (zgodnie z załącznikiem element nr 2);
 10. demontaż oraz ponowny montaż elementu hydraulicznego koła sterowego (zgodnie
  z załącznikiem element nr 1);
 11. wykonanie schodów do pomieszczenia pod sterówką ze stali nierdzewnej;
 12. wycięcie ścianki pod sterówką;
 13. tapicerowanie siedzeń wewnątrz sterówki ( ława fotel);
 14. demontaż toalety;
 15. olejowanie powierzchni drewnianych;
 16. uzupełnienie boazerii w sterówce i pod sterówką płytami pozostałymi z demontażu oraz uzupełnienie opasek wewnętrznych okiennych drewnianych z wykorzystaniem istniejących elementów.

W celu przygotowania oferty załączamy zwymiarowane rysunki sterówki. Wskazane jest także, przed złożeniem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym, dokonanie wizji lokalnej sterówki. Osobą kontaktową w tej sprawie jest pan Dariusz Andryskowski, tel. 784 509 714.

III. Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający oceniając ofertę weźmie pod uwagę kwotę za wykonanie renowacji – każdy oferent podaje kwotę za wykonanie renowacji, która będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy pomocy następującego wzoru:

Cena wykonania zamówienia – 100% obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = (C min : C bad) x 100 pkt

gdzie:
C – oznacza liczbę punktów za cenę ofertową;
C min – oznacza najniższą cenę ofertową spośród badanych ofert;
C bad – oznacza cenę oferty badanej.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolności techniczne oraz osobowe w celu realizacji prac objętych zapytaniem ofertowym.

V. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga zakończenia realizacji zamówienia 31.12.2022 roku.

VI. Termin i warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty za zamówienie:
- w wysokości 100% oferty po zakończeniu realizacji robót odebranych protokołem odbioru końcowego;
- warunkiem dokonania zapłaty jest skutecznie dostarczona oraz poprawnie wystawiona faktura.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy opatrzyć podpisem elektronicznym oraz przesłać na adres email Zamawiającego, tj. ekohel@ekohel.pl , w terminie do dnia 05.08.2022 r., do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta na wykonanie projektu pn.: ,,Wykonanie renowacji nadbudówki kutra rybackiego” zgodnie z dokumentacją wykonawczą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz uwagami Zamawiającego.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

IX. Podstawy odrzucenia ofert:

 1. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 2. oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
 3. oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
  za wyjątkiem nie otrzymania żadnej oferty w dwóch następujących postępowaniach bądź wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
 4. oferta złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

X. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Sebastian Pszeniczny, tel. 791060604, e-mail: s.pszeniczny@ekohel.pl .

XI. Pozostałe informacje:

 1. w celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.
 2. w przypadku nie otrzymania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania;
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

XII. Wykaz załączników:

 1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
 2. załącznik n 2 – rysunki sterówki;
 3. załącznik nr 3 – projekt umowy.

 

                                                                                                                                             Prezes Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
                                                                                                                                                                       /-/
                                                                                                                                                           Marek R. Dykta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja warunków zamówienia
1 2022.07.27_Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 3.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-07-27 09:33:09 3.9MB 23 razy
2 2022.07.27_Załącznik nr 1 do ZO.docx (DOCX, 632KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-07-27 09:33:43 632KB 25 razy
3 2022.07.27_Załącznik nr 2 do ZO.pdf (PDF, 619KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-07-27 09:33:56 619KB 18 razy
4 2022.07.27_Załącznik nr 3 do ZO.pdf (PDF, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-07-27 09:34:11 169KB 20 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 05_08_2022_12_05_53_2022.08.05_Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 574KB) 2022-08-05 12:05:53 574KB 35 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 2022.08.05_Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 574KB) 2022-08-05 12:05:31 574KB 37 razy
Wynik postępowania
1 2022.08.08_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 1.0MB) 2022-08-08 14:31:34 1.0MB 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Pszeniczny 27-07-2022 09:33:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Pszeniczny 27-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Pszeniczny 08-08-2022 14:31:34