Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024.02.28 Sprawozdanie z administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu w 2023 r.

Hel, 28 lutego 2024 roku

WYCIĄG

ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOHEL SPÓŁKA Z O.O.
W ROKU 2023

 

 1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ADMINISTROWANIEM CMENTARZEM KOMUNALNYM W HELU.

W 2023 roku, realizowano zadania wynikające z umowy nr EKO/6/2023 z dnia 30 grudnia 2022 roku, zawartej pomiędzy Spółką, a Gminą Miejską Hel, w zakresie dotyczącym administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu. Umowa ta w sposób szczegółowy  i wyczerpujący określa zakres obowiązków, czynności i odpowiedzialności Spółki  w związku z wykonywaniem zadań dotyczących obsługi interesantów, prowadzenia dokumentacji dotyczącej osób pochowanych oraz utrzymania porządku i czystości na terenie cmentarza.

 

Zgodnie z przyjętym w Dziale Usług Komunalnych harmonogramem prac cyklicznych,
raz w tygodniu dokonywano na terenie cmentarza prac porządkowych, które dotyczyły zamiatania alejek, wygrabiania poboczy, sprzątania wiaty przeznaczonej do gromadzenia odpadów komunalnych, przeglądu i segregacji zniczy przeznaczonych do ponownego wykorzystania, przeglądu narzędzi gospodarczych (na stojaku przy miejscu gromadzenia odpadów), koszenia poboczy i terenów niezagospodarowanych.

 

W celu pozyskania nowych miejsc grzebalnych, dokonano usunięcie ogrodzenia otaczającego grób pojedynczy zabierający 5 miejsc grzebalnych, wycięto roślinność niskopienną oraz usunięto systemy korzeniowe roślin. Przycięto krzewy wrastające w obręb przejść pieszych. Przeprowadzono prace naprawcze ogrodzenia od strony garaży polegające na spawaniu uszkodzonych elementów przęseł, wykonano niwelację dołów i zagłębień wraz z usunięciem części ogrodzenia i roślinności od strony Rodzinnych Ogródków Działkowych.

 

Dokonano wymiany uszkodzonego zaworu czerpalnego w postumencie do poboru wody. Wymieniono uszkodzony zamek w małej furtce.

 

W okresie sprawozdawczym, dokonano montażu nawodnienia kropelkowego roślinności porastającej mogiłę Obrońców Helu. Ponadto, dokonano naprawy uszkodzonego elementu monumentu – docięcie i montaż uszkodzonej płyty kamiennej. Dokonano również montażu instalacji pierwszej części sieci monitoringu wizyjnego (3 kamery) – sieć ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie nekropoli oraz wskaźnik kradzieży i dewastacji. Zamontowano studnię wodomierzową oraz wykonano nawiertki.

 

W roku 2023 dokonano aktualizacji projektu budowlanego dotyczącego budowy kolumbarium
na terenie nowej części cmentarza. Starosta Powiatowy w Pucku wydał decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany udzielając jednocześnie pozwolenia na budowę kolumbarium o dwóch segmentach na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków finansowych na ten cel.

 

W grudniu 2023 roku została zlecona aktualizacja mapy Cmentarza Komunalnego w Helu,  odświeżona mapa została umieszczona w programie Interaktywny Administrator Cmentarzy.

 

Wykonaliśmy prace przygotowawcze pod inwestycję pn.: „Rozbudowa Cmentarza  Komunalnego  w Helu” na terenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych numer 737 oraz 36/1, obręb 0001 Hel. Był to zakres robót polegający na:

 1. wycięciu krzewów wzdłuż frontowego ogrodzenia;
 2. zebraniu, załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, budowlanych, pozostałości układów korzeniowych drzew znajdujących się na nieruchomości;
 3. usunięciu odkrytego gruzu, betonu i betonowych pozostałości zapór przeciwczołgowych
  (z użyciem koparki gąsiennicowej oraz ciągnika siodłowego);
 4. mechanicznym wyrównaniu całości terenu do poziomu fundamentów ogrodzenia oddzielającego projektowaną część cmentarza od części użytkowanej dotychczas.

 

Spółka, poza obowiązkami wynikającymi z zawartą z Gminą Miejską Hel umową, świadczy usługi obejmujące, m.in. przygotowanie miejsca pochówku (wykopanie i zakopanie grobu ziemnego), likwidacje pomników nagrobnych, poziomowanie pomników, układanie chodniczków wokół grobów, przycinanie roślin przy grobach.

 

W 2023 roku na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu dokonano 28 pochówków zwłok ludzkich, w tym  17 tradycyjnych i 11 urnowych.

 

Na bieżąco prowadzone są aktualizacje wykazów grobów ziemnych mogących stanowić miejsca przeznaczone do ponownego pochówku zwłok ludzkich. Przygotowywane wykazy grobów nieopłaconych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, na profilach społecznościowych Spółki, w siedzibie Spółki oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu. Ponadto, umieszczano tabliczki i oklejano taśmą nagrobki z informacją o konieczności dokonania opłat za zachowanie prawa do dysponowania grobem.

 

Zgodnie z zapisami Uchwały nr 0/12/2021 Zarządu Spółki EKOHEL SP. z o.o. z dnia 31 grudnia 2021 r. określającej procedury wykorzystania grobu do ponownego pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Helu w październiku rozpoczęto roboty terenowe związane z przekształceniem nieopłaconych grobów ujętych w wykazie w miejsca przeznaczone do ponownego pochówku, zdemontowano 9 istniejących nagrobków i przeniesiono je w wyznaczone miejsce.

 

Spółka prowadzi ewidencję osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Helu
w systemie GROBONET PRO. Adres witryny internetowej systemu:

https://hel.grobonet.com/grobonet/start.php

 

Poza funkcjami umożliwiającymi odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza, dodano funkcje umożliwiające dokonywanie internetowych opłat za zachowanie prawa do dysponowania grobem, elektroniczną rejestrację dysponentów i opiekunów grobów,  usługę zlecania opieki nad grobem. Ponadto, do danych podstawowych dotyczących danego grobu (dane osób pochowanych, lokalizacja grobu na mapie cmentarza), dodano informację związaną z terminem upływu ważności opłaty za zachowanie prawa do dysponowania grobem. Funkcje te mają w założeniu ułatwić załatwianie spraw formalnych przez dysponentów grobów bez konieczności  osobistego stawiennictwa w siedzibie Spółki.

 

W celu poprawy warunków pracy, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy” złożono wniosek o dofinansowanie zakupu nowych szalunków i podestów do wykonywania grobów ziemnych. Rozstrzygnięcie konkursu zakończyło się nie przyznaniem środków finansowych na ww. cel.

 

W okresie sprawozdawczym, z miejsca gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowanego
na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu, odebrano:

 1. 6,00 ton odpadów zmieszanych;
 2. 17,00 ton odpadów biodegradowalnych;
 3. 5,05 tony odpadów szklanych;
 4. 3,96 tony odpadów z tworzyw sztucznych.

 

Ilość wody pobranej z ujęć zlokalizowanych na terenie cmentarza, a przeznaczonych
do podlewania roślinności, wynosi 421,00 m3.

 

Prezes zarządu

EKOHEL sp. z o.o.

 

Marek Dykta


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2024.02.28 Sprawozdanie z administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu w 2023 r. (PDF, 1.43Mb) 2024-05-28 16:18:32 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
28 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
28 maj 2024, godz. 16:17

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
28 maj 2024, godz. 16:18