Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Procedura wykorzystania grobu do ponownego pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Helu - Uchwała Nr 05/12/2020 Zarządu Spółki EKOHEL sp. z o.o. z dnia 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 05/12/2020

ZARZĄDU SPÓŁKI EKOHEL SP. Z O.O.

z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie: określenia procedury wykorzystania grobu do ponownego pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Helu

 

Na podstawie art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 20 aktu założycielskiego – Akt notarialny Repertorium A nr 7731/2019 z dnia 22.11.2019 r., w związku z zapisami art. 7 ustawy z dnia z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz §4 załącznika nr 1 do uchwały nr XX/164/20 Rady Miasta Helu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego
w Helu (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5406),

Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania poniższą procedurę wykorzystania grobu do ponownego pochówku
na Cmentarzu Komunalnym w Helu:

1) Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa:

a) grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20;
b) po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione;
c) przepisy pkt 1 i 2 niniejszego ustępu nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok;
d) dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania;

2) Wskazanie grobów ziemnych mogących stanowić miejsca przeznaczone do ponownego pochówku zwłok, tj. takich, w których ostatni pochówek miał miejsce ponad 20 lat temu, następuje na podstawie protokołu z przeglądu dokumentacji dotyczącej pochówku osób zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Helu wraz z określeniem grobów, za które nie uiszczono opłat prolongacyjnych. Wzór protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

3) Protokół, o którym mowa w ust. 2 niniejszej procedury:

a)  prokurowany jest minimum jeden raz w roku;
b) opracowywany jest na podstawie:

- ksiąg ewidencji zmarłych;
- dokumentacji księgowej – kserokopii lub kopii faktur regulujących należności za uzyskanie i przedłużenie prawa do dysponowania grobem;
- internetowego systemu zarządzania miejscami pochówku – Ogólnopolskiej Wyszukiwarki Osób Pochowanych GROBONET;
- zestawień grobów, miejsc zarezerwowanych oraz miejsc grzebalnych do wykorzystania;

c) zawiera datę sporządzenia, numer oraz podpisy osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie;

d) zawiera zestawienia grobów mogących stanowić miejsca do ponownego pochówku zwłok z określeniem:

- imienia i nazwiska osoby pochowanej;

- daty śmierci osoby pochowanej;

- rodzaju grobu;

- dokładnej lokalizacji grobu, w tym:

 • sektora;
 • rzędu;
 • numeru;

e) terminu ważności ostatniej opłaty za pochowanie zwłok lub przedłużenie prawa do dysponowania grobem;
f) zatwierdzany jest przez Kierownika Zarządzającego, który weryfikuje poprawność pozycji umieszczonych w protokole;
g) przekazywany jest do zarządcy Cmentarza Komunalnego w Helu.

4. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszej procedury, sporządza się wykaz nieopłaconych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Helu, który należy opublikować:

a) na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki EKOHEL Sp. z o.o.;
b) na tablicach informacyjnych usytuowanych na Cmentarzu Komunalnym w Helu;
c) na Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.ekohel.pl;
d) na portalach społecznościowych Spółki EKOHEL Sp. z o.o.

5. Przy grobach ujętych w protokole, o którym mowa w ust. 2 niniejszej procedury, umieszcza się tablice informacyjne z informacją:

a) o upływnie ważności terminu ostatniej opłaty za pochowanie zwłok lub przedłużenie prawa do dysponowania grobem;
b) o imieniu i nazwisku osoby pochowanej;
c) o dokładnej lokalizacji grobu;
d) o danych kontaktowych Spółki EKOHEL Sp. z o.o.;
e) o podstawie prawnej wykonywanych czynności.

6) Dysponent grobu ma prawo do zrzeczenia się prawa do dysponowania grobem. W tym celu winien wypełnić oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

7) Procedura wykorzystania danego grobu do ponownego pochówku wszczynana jest:

a) w momencie umieszczenia grobu w opublikowanym wykazie, o którym mowa w ust. 4 niniejszej procedury;
b) na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

8) Grób ziemny może zostać przekształcony w miejsce przeznaczone do ponownego pochówku zwłok, w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:

a) wypełnienia przez EKOHEL Sp. z o.o. obowiązków określonych w pkt  2 – 6 niniejszej procedury;
b) nie zgłoszenia się do EKOHEL Sp. z o.o. osób wnoszących zastrzeżenie przeciw ponownemu użyciu grobu do ponownego pochówku;
c) wypełnienia przez EKOHEL Sp. z o.o. obowiązków określonych w pkt 9 – 13 niniejszej procedury.

9) Roboty terenowe związane z przygotowaniem grobu do ponownego pochówku realizowane są na podstawie ustaleń protokołu spisanego na okoliczność przygotowania grobu do ponownego pochówku. Wzór protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

10) W pracach terenowych, o których mowa w ust. 9 niniejszej procedury, biorą udział przedstawiciele EKOHEL Sp. z o.o. oraz mogą brać udział upoważnieni przedstawiciele  zarządcy Cmentarza Komunalnego w Helu.

11) Dla każdego grobu sporządza się osobny protokół, o którym mowa w ust. 8 niniejszej procedury.

12) Koszty związane z demontażem i gruzowaniem nagrobków leżą po stronie EKOHEL Sp. z o.o.

13) Protokół, o którym mowa w ust. 9 niniejszej procedury:

a) prokurowany jest w okresie 12 miesięcy od daty ujęcia w protokole, o którym mowa w ust. 2 niniejszej procedury;
b) zawiera następujące dane:

- imienia i nazwiska osoby pochowanej;

- daty śmierci osoby pochowanej;

- rodzaju grobu;

- dokładnej lokalizacji grobu, w tym:

 • sektora;
 • rzędu;
 • numeru;

- charakterystyki elementów wyposażenia, w tym:

 • nagrobka;
 • kostki betonowej wokół nagrobka;
 • roślinności w obrębie nagrobka;
 • pozostałych elementów wyposażenia grobu;

- termin ważności ostatniej opłaty za pochowanie zwłok lub przedłużenie prawa
do dysponowania grobem;

c) zawiera dokumentację fotograficzną;
d) zatwierdzany jest przez Kierownika Zarządzającego.

 

§2

1. Harmonogram postępowania w przypadku wszczęcia procedury wykorzystania grobu do ponownego pochówku:

TERMIN REALIZACJI

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ

styczeń roku pierwszego

Przeprowadzenie protokolarnego przeglądu dokumentacji dotyczącej pochówku osób zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Helu wraz z określeniem kwater, za które nie uiszczono opłat prolongacyjnych.

Weryfikacja poprawności pozycji umieszczonych w protokole z przeglądu dokumentacji dotyczącej pochówku osób zmarłych na cmentarzu wraz z określeniem kwater, za które nie uiszczono opłat prolongacyjnych.

Zatwierdzenie protokołu z przeglądu dokumentacji dotyczącej pochówku osób zmarłych na cmentarzu, wraz z określeniem kwater, za które nie uiszczono opłat prolongacyjnych.

Publikacja zweryfikowanego wykazu nieopłaconych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Helu

Umieszczanie przy grobach taśm lub tabliczek zawierających informacje o upływie ważności terminu ostatniej opłaty za pochowanie zwłok lub przedłużenie prawa
do dysponowania grobem.

styczeń roku drugiego

Protokolarne potwierdzenie wyznaczenia istniejącego grobu do ponownego pochówku.

Rozpoczęcie robót terenowych związanych z przekształcaniem nieopłaconych
do stycznia roku drugiego grobów ujętych w wykazie ze stycznia roku pierwszego
w miejsca przeznaczone do ponownego pochówku, poprzez demontaż istniejących nagrobków i przeniesienie ich w wyznaczone na cmentarzu miejsce.

kwiecień roku drugiego

Przeniesienie nagrobków zdemontowanych w styczniu roku drugiego do magazynu EKOHEL Sp. z o.o.

Wycinka drzew i krzewów w obrębie grobu przygotowywanego do ponownego pochówku, demontaż kostki betonowej oraz pozostałej infrastruktury współistniejącej, równanie terenu.

styczeń roku trzeciego

Udostępnienie miejsca grzebalnego powstałego w wyniku przeprowadzonych robót terenowych – wpisanie miejsca grzebalnego do katalogu miejsc przeznaczonych
do pochówku.

Gruzowanie nagrobków zdemontowanych w styczniu roku drugiego.

Archiwizacja dokumentacji dotyczącej grobu przeznaczonego do ponownego wykorzystania.

2. Niezdemineralizowane szczątki osób spoczywających w grobach przeznaczonych do ponownego pochówku będą przenoszone do ossuarium lub grzebane poniżej miejsca dotychczasowego pochówku w momencie ponownego wykorzystania grobu.

3. Koszty związane z ponownym posadowieniem nagrobka, ułożenia betonowej kostki lub pozostałej infrastruktury współistniejącej stanowią koszty dysponenta grobu.

 

§3

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – wzór protokołu z przeglądu dokumentacji dotyczącej pochówku osób zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Helu wraz z określeniem grobów, za które nie uiszczono opłat prolongacyjnych;
 2. Załącznik nr 2 – wzór protokołu spisanego na okoliczność przygotowania grobu do ponownego pochówku;
 3. Załącznik nr 3 – wór protokołu spisanego na okoliczność likwidacji elementów wyposażenia grobu;
 4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o zrzeczeniu się do prawa dysponowania grobem i przeznaczeniem grobu do ponownego pochówku;
 5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o uregulowaniu należności za prawo do dysponowania grobem.
   

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zarządzającemu.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 

Prezes Zarządu
EKOHEL sp. z o.o.

/-/ Marek Dykta

              Załącznik nr 1
              do Uchwały nr 05/12/2020
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 31 grudnia 2020 r.

……………………
                          miejscowość i data
                   egz. nr …… z 3

ZATWIERDZAM

PROTOKÓŁ
………………………

numer protokołu

 

z przeglądu dokumentacji dotyczącej pochówku osób zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Helu (adres: 84-150 Hel, ul. Dworcowa) wraz z określeniem kwater, za które nie uiszczono opłat prolongacyjnych zgodnie ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. ………………………………) oraz Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Helu (………………………………).

Na podstawie Uchwały nr 05/12/2020 Zarządu EKOHEL Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2020 r., w dniach ……………. – ……………. r. Komisja w składzie:

 

 1. ……………………………… – ………………………………;
                imię i nazwisko                                                   stanowisko
 2. ……………………………… – ……………………………… .
                imię i nazwisko                                                   stanowisko

 

dokonała przeglądu niżej wymienionych dokumentów dotyczących prowadzenia ewidencji pochówku:

 1. Księga ewidencji zmarłych;
 2. Dokumentacja księgowa – kserokopie faktur regulujących należności za uzyskanie i przedłużenie prawa do dysponowania grobem;
 3. Internetowy system zarządzania miejscami pochówku – Ogólnopolskiej wyszukiwarki osób pochowanych Grobonet (dystrybutor: ARTLOOK GALLERY S.C. z siedzibą w  Mikołowie
  (43-190) przy ul. Skalnej 4/5);
 4. Zestawienia grobów, miejsc zarezerwowanych oraz miejsc grzebalnych do wykorzystania.

W trakcie przeglądu, Komisja ustaliła, co następuje:

L.p.

Sektor

Ilość grobów, co do których nie uiszczono opłaty
za przedłużenie prawa
do dysponowania grobem

L.p.

Sektor

Ilość grobów, co do których nie uiszczono opłaty
za przedłużenie prawa
do dysponowania grobem

1.

 

 

5.

 

 

2.

 

 

6.

 

 

3.

 

 

7.

 

 

4.

 

 

8.

 

 

 

Łączna suma grobów, co do których nie uiszczono opłaty prolongacyjnej za przedłużenie prawa do dysponowania grobem wynosi ………… .

 

Zestawienia zawierające: sektor, rząd, numer grobu, rodzaj grobu, dane osób pochowanych, datę pochówku, określenie ważności opłaty, określenie ważności grobu stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

 

……………………………                                                              ……………………………

Rozdzielnik:
1 Zarządca Cmentarza Komunalnego w Helu
2. Zarząd EKOHEL Sp. z o.o.
3. Administracja Cmentarza Komunalnego w Helu

Załączniki:
1. Wykazy grobów nieopłaconych

 

         Załącznik nr 2
         do Uchwały nr 05/12/2020
         Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.

                         z dnia 31 grudnia 2020 r.

………………………
                          miejscowość i data
                   egz. nr …… z 2

ZATWIERDZAM

PROTOKÓŁ
………………………

numer protokołu

 

spisany na okoliczność przygotowania grobu do ponownego pochówku zgodnie ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. ………………………………) oraz Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Helu (………………………………).

W dniach ……………. – ……………. r. Komisja w składzie:

 

 1. ……………………………… – ………………………………;
                imię i nazwisko                                                   stanowisko
 2. ……………………………… – ……………………………… ;
                imię i nazwisko                                                   stanowisko
 3. ……………………………… – ……………………………… ;
                imię i nazwisko                                                   stanowisko
 4. ……………………………… – ……………………………… ;
                imię i nazwisko                                                   stanowisko

 

przeprowadziła wizję lokalną oraz kontrolę dokumentacji poniższego grobu:

SEKTOR

LIT.

 

GRÓB

NR

 

NR

 

RODZAJ

 

RZĄD

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

DANE DYSPONENTA GROBU

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DANE NONTAKTOWE

 

 

W toku wizji lokalnej ustalono, co następuje:

RODZAJ NAGROBKA

 

STAN NAGROBKA

 

PEŁNA TREŚĆ NAPISÓW NA NAGROBKU / TABLICY

 

OPIS INFRASTRUKTURY WSPÓŁISTNIEJĄCEJ

 

OPIS ROŚLINNOŚCI W OBRĘBIE GROBU

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

Po ustaleniu na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Spółkę EKOHEL Sp. z o.o. stwierdza się, że w stosunku do wyżej wymienionego grobu:

 1. Jakakolwiek osoba nie zgłosiła zastrzeżeń przeciw ponownemu wykorzystaniu grobu jako miejsca grzebalnego.
 2. Jakakolwiek osoba nie uiściła opłaty za zachowanie prawa do dysponowania grobem.

W związku z powyższym, grób uznaje się za miejsce przeznaczone do ponownego pochówku zwłok.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

……………………………                                                              ……………………………

 

……………………………                                                              ……………………………

Rozdzielnik:

 1. Administracja Cmentarza Komunalnego w Helu
 2. Zarząd EKOHEL Sp. z o.o.

Załączniki:

Dokumentacja zdjęciowa grobu
 

         Załącznik nr 3
         do Uchwały nr 05/12/2020
         Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.

                                                                                                                                               z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

………………………
                          miejscowość i data

ZATWIERDZAM

PROTOKÓŁ
………………………

numer protokołu

 

spisany na okoliczność likwidacji elementów wyposażenia grobu zgodnie ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. ………………………………) oraz Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Helu (………………………………).

 

 1. Dane grobu.

SEKTOR

LIT.

 

GRÓB

NR

 

NR

 

RODZAJ

 

RZĄD

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

 1. Kalendarium likwidacji elementów wyposażenia grobu.

DATA PUBLIKACJI W WYKAZIE NIEOPŁACONYCH GROBÓW

 

DATA PROTOKOLANEGO POTWIERDZENIA WYZNACZENIA GROBU DO PONOWNEGO POCHÓWKU

 

DATA DEMONTAŻU NAGROBKA

 

DATA ZMAGAZYNOWANIA NAGROBKA

 

DATA LIKWIDACJI ELEMETÓW WYPOSAŻENIA GROBU

 

DATA GRUZOWANIA NAGROBKA

 

DATA ZAKOŃCZENIA PROCEDURY

 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

……………………………                                                              ……………………………

         

              Załącznik nr 4
              do Uchwały nr 05/12/2020
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

……………………………………                                                                    ………………………
                        imię i nazwisko                                                                                                                     miejscowość i data
 

……………………………………

 

……………………………………
                    adres zamieszkania

……………………………………
                    numer kontaktowy

……………………………………
                       adres e-mail

EKOHEL Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 3
84-150 Hel

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że jako dysponent grobu zlokalizowanego na Cmentarzu Komunalnym w Helu, zrzekam się prawa do dysponowania grobem:

SEKTOR

LIT.

 

GRÓB

NR

 

NR

 

RODZAJ

 

RZĄD

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się swoich uprawnień i obowiązków wynikających z prawa do dysponowania wyżej wymienionym grobem, w tym:

1) prawa do ekshumacji szczątków osób pochowanych w grobie;

2) prawa do własności pomnika oraz pozostałych elementów infrastruktury;

3) prawa do dochowania zwłok do grobu;

4) prawa do postawienia nagrobka oraz innych elementów infrastruktury;

5) prawa do dysponowania grobem;

6) obowiązku uiszczania opłat z tytułu prawa do dysponowania grobem.

 

………………………………………

                                                                                            czytelny podpis

Obowiązek informacyjny dla osoby Korzystającej z usług cmentarnych

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz
w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 81-150 
 • nr telefonu (58) 677-72-40
 • adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza/umhel/skrytka

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl .

Państwa dane w imieniu administratora przetwarza firma EKOHEL Spółka z o.o., ul. Kuracyjna 3, Hel 84-150; adres email: bok@ekohel.pl, kontakt telefoniczny: 58 690 40 30.

Kontakt do inspektora ochrony danych EKOHEL Sp. z o.o., adres e-mail: iod@ekohel.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Hel w zakresie organizacji, zarządzania  i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Helu.

 

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze wynikających z przepisów ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, aktów wykonawczych do ustawy oraz prawa miejscowego.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

 

Prawa osób

Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

………………………………………

                                                                                              czytelny podpis

              Załącznik nr 5
              do Uchwały nr 05/12/2020
              Zarządu EKOHEL Sp. z o.o.
              z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

……………………………………                                                                    ………………………
                        imię i nazwisko                                                                        miejscowość i data
 

……………………………………

 

……………………………………
                    adres zamieszkania

……………………………………
                    numer kontaktowy

……………………………………
                       adres e-mail

 

EKOHEL Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 3
84-150 Hel

 

Wnoszę o możliwość prolongaty opłaty tytułem nienaruszalności grobu ziemnego / użytkowania gruntu pod grób na Cmentarzu Komunalnym w Helu:

SEKTOR

LIT.

 

GRÓB

NR

 

NR

 

RODZAJ

 

RZĄD

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

POCHOWANA/Y

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

DATA ZGONU

 

WAŻNOŚĆ OPŁATY

 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich należności wynikających z zachowania prawa do dysponowania wyżej wymienionym grobem w nieprzekraczalnym terminie do ………………………… .

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieuiszczenia w skazanym terminie należności wynikających
z zachowania prawa do dysponowania grobem, zostanie on przeznaczony do ponownego pochówku.

 

………………………………………

                                                                                             czytelny podpis

Obowiązek informacyjny dla osoby Korzystającej z usług cmentarnych

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz
w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 81-150 
 • nr telefonu (58) 677-72-40
 • adres e-mail: : ratusz@gohel.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza/umhel/skrytka

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl .

 

Państwa dane w imieniu administratora przetwarza firma EKOHEL Spółka z o.o., ul. Kuracyjna 3, Hel 84-150; adres email: bok@ekohel.pl, kontakt telefoniczny: 58 690 40 30.

Kontakt do inspektora ochrony danych EKOHEL Sp. z o.o., adres e-mail: iod@ekohel.pl.

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Hel w zakresie organizacji, zarządzania  i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Helu.

 

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze wynikających z przepisów ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, aktów wykonawczych do ustawy oraz prawa miejscowego.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

 

Prawa osób

Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
Podanie innych danych jest dobrowolne.

………………………………………

                                                                                                             czytelny podpis


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
31 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
24 lut 2021, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
26 lut 2021, godz. 10:27