Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hel na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR XXXII/255/22

RADY MIASTA HELU

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miejskiej Hel na lata 2022-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11, 1243),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hel na lata 2022-2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący rady

Marek Chroń


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/255/22

Rady Miasta Helu

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hel
na lata 2022-2026

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hel, zwanej dalej „Gminą”, został opracowany stosownie do postanowień art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11, 1243).

§ 2. 

Głównym celem programu jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działań Gminy, zabezpieczających racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym.

§ 3. 

Zasady wynajmowania lokali z zasobu mieszkaniowego gminy uregulowane są w odrębnej uchwale Rady Miasta Helu.

§ 4. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy obejmuje
w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
w poszczególnych latach;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynku i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość kosztów w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Rozdział 2.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy

§ 5. 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy, objęty programem, tworzą lokale znajdujące się
w budynkach stanowiących w całości własność Gminy, jak również w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą 34 lokale, o łącznej powierzchni użytkowej 953,93 m2, w tym: 4 lokale socjalne o powierzchni użytkowej 84,30 m2, oraz jeden lokal tymczasowy o pow. 14,3 m2.

3. Szczegółową informację o zasobie mieszkaniowym, stanie technicznym budynków, położeniu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zasób mieszkaniowy, stan techniczny budynków, położenie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hel.

Lp.

Adres budynku

Ilość lokali

Wyposażenie

Stan techniczny

Powierzchnia użytkowa

Sposób zagospodarowania

1.

Żeromskiego 12

15

1

co. łazienka na korytarzu

Dostateczny

14,30

tymczasowy

2

co. cw. łazienka

b. dobry

43,20

mieszkalny

3

co. cw. Łazienka

dobry

14,60

socjalny

4

co. cw. łazienka

b. dobry

30,10

mieszkalny

5

co. łazienka na korytarzu

dostateczny

14,60

socjalny

6

co. cw. łazienka

b. dobry

29,70

mieszkalny

7

co. cw. łazienka

dobry

37,90

socjalny

8

co. łazienka na korytarzu

dobry

17,00

mieszkalny

9

co cw. łazienka na korytarzu

dobry

17,00

mieszkalny

10

co. cw. łazienka na korytarzu

dobry

17,20

socjalny

11

co. cw. łazienka na korytarzu

dobry

18,60

mieszkalny

12

co. łazienka na korytarzu

dostateczny

16,30

mieszkalny

13

co. cw. łazienka

dobry

38,00

mieszkalny

14

co. cw. łazienka na korytarzu

b. dobry

16,70

mieszkalny

15

co. cw. łazienka na korytarzu

dobry

31,10

mieszkalny

2.

Wiejska 47

2

1

co. cw. łazienka

dobry

33,32

mieszkalny

2

co. cw. łazienka na korytarzu

dobry

19,24

mieszkalny

3.

Wiejska 109

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

37,62

mieszkalny

4.

Wiejska 101

1

1

piec kaflowy, łazienka

dostateczny

26,43

mieszkalny

5.

Wiejska 80A

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

47,15

mieszkalny

6.

Wiejska 80B

2

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

15,00

mieszkalny

     

2

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

15,86

mieszkalny

7.

Wiejska 79

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

19,80

mieszkalny

8.

Wiejska 72

2

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

22,77

mieszkalny

2

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

60,22

mieszkalny

9.

Wiejska 70A

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

20,37

mieszkalny

10.

Wiejska 70B

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

29,21

mieszkalny

11.

Wiejska 66

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

43,77

mieszkalny

12.

Wiejska 17

2

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

37,44

mieszkalny

2

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

28,90

mieszkalny

13.

Morska 5

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

29,23

mieszkalny

14.

Leśna 2

1

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

42,43

mieszkalny

15.

Sikorskiego 13B

2

1

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

33,50

mieszkalny

2

własne ogrzew. łazienka

dostateczny

35,48

mieszkalny

4. W latach 2022 – 2026 zasób mieszkaniowy Gminy ulegnie zmianie, ponieważ przewiduje się budowę dwóch nowych budynków mieszkalnych, w których łącznie mieścić się będzie 30 lokali mieszkalnych.

Rozdział 3.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 6. 

1. Działania Gminy będą się koncentrowały na utrzymaniu składników zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym.

2. Potrzeby remontowe i modernizacyjne zasobu mieszkaniowego Gminy ustala się na podstawie okresowych przeglądów technicznych oraz dodatkowo w wyniku bieżących kontroli i interwencji. Ponadto prowadzi się bieżące remonty w ramach technicznego utrzymania budynków.

3. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane będą prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, modernizacji i zabezpieczenia instalacji technicznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podejmowane remonty zapewnią uzyskanie zasobu mieszkaniowego na zadowalającym poziomie technicznym gwarantującym:

1) w zakresie standardu budynków:

a) stan konstrukcji budynku zapewniający bezpieczeństwo,

b) estetyczny stan elewacji budynku,

c) sprawną instalację elektryczną i odgromową,

d) sprawne przewody kominowe i wentylacyjne,

e) schludne i estetyczne klatki schodowe;

2) w zakresie standardu lokali mieszkalnych:

a) sprawne i odpowiednie do kubatury źródła ciepła,

b) sprawną wentylację,

c) sprawną stolarkę okienną i drzwiową,

d) sprawną instalację elektryczną.

4. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji uwzględnia utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy na takim poziomie, aby nie ulegał pogorszeniu, a w miarę możliwości finansowych stopniowo się polepszał, w tych przypadkach, gdzie określany jest jako dostateczny.

5. Zakres remontów i prac modernizacyjnych warunkowany jest wielkością corocznych wpływów z tytułu czynszów za lokale oraz przyznawanymi na ten cel środkami budżetowymi.

6. Plan remontów z podziałem na lata 2022-2026, uwzględnia priorytety przyjęte dla uzyskania poprawy stanu zasobu, z zachowaniem pierwszeństwa dla tych robót, które usuwają istniejący obecnie stan zagrożenia i od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców.

7. Obok działań remontowych i modernizacyjnych, w miarę możliwości finansowych, Gmina będzie podejmowała działania mające na celu polepszenie atrakcyjności otoczenia nieruchomości poprzez:

1) usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;

2) remonty dróg wewnętrznych i chodników;

3) zagospodarowanie podwórek, urządzenie małej architektury, aranżowanie przestrzeni wspólnych;

4) tworzenie udogodnień w budynkach i ich bezpośrednim sąsiedztwie sprzyjających integracji mieszkańców oraz wspierających działania na rzecz ograniczania wykluczenia społecznego.

8. Efektem przyjętych założeń, związanych z poprawą stanu technicznego zasobu, będzie:

1) zmniejszenie kosztów związanych z usuwaniem awarii i jej skutków;

2) zahamowanie procesów degradacji budynków i lokali;

3) polepszenie jakości zamieszkania.

9. Analizę potrzeb w zakresie nakładów remontowych, modernizacyjnych oraz szacunkowe potrzeby finansowe wynikające ze stanu technicznego budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy zawiera tabela nr 2 (podane kwoty w tabeli są wartościami szacunkowymi).


Tabela nr 2. Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali.

Adres budynku

Planowane koszty

Zakres robót w poszczególnych latach

2022

2023

2024

2025

2026

Żeromskiego 12

92.000,00

Naprawa poddasza

Wymiana poszycia dachowego

Remont
kl. schodowej, zabudowa rur i kabli

Remont II toalety wspólnej

Wykonanie wentylacji
kl. schodowej

Wiejska 47

72.000,00

Remont kl. schodowej

Wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem

Wymiana pokrycia dachowego

Malowanie elewacji budynku

Wyk.izolacji fundamentów

Wiejska 109

72.000,00

Uszczelnienie dachu,

Naprawa elewacji zewnętrznej

Ocieplenie budynku

Wykonanie izolacji fundamentów

Remont piwnicy

Wiejska 101

52.000,00

Remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominów

Remont
kl. Schodowej

Remont elewacji budynku

Malowanie elewacji budynku

Naprawa orynnowania

Wiejska 80A

52.000,00

Naprawa pokrycia dachu

Remont
kl. schodowej

Wykonanie chodnika
na dojściu do budynku

Zagospodarowanie podwórka

Malowanie elewacji budynku

Wiejska 80B

37.000,00

Konserwacja pokrycia dachowego

Wymiana kominów dymnych

Wymiana drzwi wejściowych

Malowanie elewacji budynku

Wykonania chodnika
z kostki

Wiejska 79

52.000,00

Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem

Wykonanie ocieplenia elewacji

Nałożenie struktury na cz. elewacji

Malowanie elewacji

Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicy

Wiejska 72

52.000,00

Remont pomieszczeń piwnicznych

Naprawa dachu, wyk. Wyłazu dachowego

Zagospodarowanie podwórka przy budynku

Malowanie elewacji

Wykonanie ogrodzenia posesji

Wiejska 70A

62.000,00

Wymiana pokrycia dachowego

Remont
kl. Schodowej

Naprawa elewacji budynku

Zagospodarowanie podwórka
przy budynku

Ocieplenie budynku

Wiejska 70B

42.000,00

Wymiana pokrycia dachowego

Remont
kl. Schodowej

Naprawa elewacji budynku

Ocieplenie budynku

Malowanie elewacji

Wiejska 66

37.000,00

Naprawa pokrycia dachowego,

Remont kominów wentylacyjnych

Remont
kl. schodowej wymiana drzwi wejściowych

Naprawa elewacji budynku

Odnowienie elewacji

Wiejska 17

52.000,00

Wymiana pokrycia dachowego wraz
z opierzeniem

Remont
kl. schodowej

Wykonanie chodnika z kostki brukowej
na dojściu do budynku

Zagospodarowanie podwórka

Ocieplenie budynku

Morska 5

42.000,00

Wyk. remontu klatki schodowej

Zagospodarowanie podwórka

Wykonanie ogrodzenia posesji

Wykonanie drabinki wejściowej
dla kominiarzy

Malowanie elewacji

Leśna 2

42.000,00

Wymiana pokrycia dachu

Wykonanie chodnika
na dojściu do budynku

Remont
kl. schodowej

Wykonanie izolacji fundamentów

Malowanie elewacji

Sikorskiego 13

32.000,00

Remont
kl. schodowej

Zagospodarowanie podwórka

Naprawa elewacji budynku

Ocieplenie budynku

Położenie tynku

Rozdział 4.

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 7. 

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych uzależnia się przede wszystkim od złożonych wniosków
o wykup przez najemców.

2. Założeniem polityki Gminy w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy jest:

1) utrzymanie zasady, że bezwarunkowo sprzedaży nie podlegają lokale przeznaczone do najmu socjalnego, gdyż lokale te przeznaczone są na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców będących w niedostatku;

 

2) sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywana będzie najemcom, którzy posiadają umowę najmu na czas 

nieokreślony, na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem nie zalegania z płatnością opłat

czynszowych za dany lokal.

Rozdział 5.

Zasady polityki czynszowej

§ 8. 

1. Prowadzenie racjonalnej polityki czynszowej ma na celu utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy na odpowiednim poziomie technicznym, użytkowym i estetycznym.

2. Czynsz najmu winien stanowić główne źródło finansowania kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego.

3. Stawka czynszu najmu powinna być ustalona na poziomie pozwalającym na prawidłową eksploatację zasobu i utrzymanie go w co najmniej nie pogorszonym stanie. Winna zapewnić pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu, w tym podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni i wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości w klatkach schodowych i wokół budynku, energię cieplną i elektryczną.

4. Wysokość stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w tym w szczególności stawki bazowej, ustala burmistrz Helu w drodze zarządzenia.

5. Stawka czynszu najmu za lokal socjalny, lokal objęty najmem socjalnym oraz za pomieszczenie tymczasowe nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.

6. Burmistrz może dokonać podwyżki stawek czynszowych nie częściej niż co 6 miesięcy.

7. Stawki czynszu obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy ustalone są za 1 m2 pow. użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową czynszu, a w szczególności:

1) czynniki podwyższające stawkę bazową:

a) instalacja c.o. - o 20%,

b) instalacja c.o. + c.w. - o 22%,

c) łazienka z wc - o 20%;

2) czynniki obniżające stawkę bazową: wspólne wc, bez łazienki - o 10%;

3) stawka czynszu za najem lokali socjalnych wynosić będzie 50% stawki bazowej czynszu;

4) czynnik podwyższający i obniżający stawkę bazową czynszu nie dotyczy lokali socjalnych.

8. Stawki czynszu dla nowo wybudowanych budynków będą ustalane dla każdego budynku indywidualnie z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających stawkę bazową czynszu.

9. W przypadku gdy lokator zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu zobowiązuje się zarządcę do podjęcia procedury windykacyjnej, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

10. Systematycznie wszyscy dłużnicy winni być wzywani do zapłaty należności.
W uzasadnionych przypadkach sprawy winny być kierowane na drogę postępowania sądowego, w celu uzyskania nakazu zapłaty oraz eksmisji uporczywego dłużnika.

11. W celu ułatwienia spłaty zadłużenia czynszowego lokatorom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, ustala się możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego. Odpracowanie zadłużenia będzie podlegało stałemu monitorowaniu w zakresie prawidłowego wykonywania zleconej pracy przez dłużnika. Poza tym istnieje możliwość dokonania spłaty zadłużenia w systemie ratalnym, po podpisaniu stosownego porozumienia. Takie działanie jest korzystne dla dłużnika, gdyż pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów, np. egzekucji komorniczej.

12. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. O formie wnoszenia opłat zarządca zobowiązany jest poinformować pisemnie użytkownika lokalu.

13. W przypadku podwyższenia standardu lokalu mieszkalnego, następować będzie zmiana stawki czynszu zgodnie z § 8 ust 7, z zachowaniem ustawowych okresów wypowiedzenia stawek czynszu najmu.

Rozdział 6.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 9. 

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (a także zasobami w budynkach wspólnot mieszkaniowych) administruje - EKOHEL Sp. z o.o. w Helu.

2. Administrator kieruje się względami racjonalnej gospodarki mieszkaniowej zasobu.

3. Administrowanie lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przez EKOHEL Sp. z o.o. polega na:

1) zawieraniu i rozwiązywaniu w imieniu gminy umów najmu lokalu;

2) naliczaniu czynszów i opłat związanych z wynajmem lokali;

3) prowadzeniu windykacji należności z tytułu czynszu za lokale;

4) zagospodarowania terenów wokół budynku;

5) utrzymaniu w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia;

6) wykonywaniu bieżących konserwacji budynków, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku;

7) przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych budynków i mieszkań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz typowanie budynków do remontów bieżących i kapitalnych;

8) prowadzeniu i aktualizowaniu pełnej dokumentacji budynków i lokali mieszkalnych.

§ 10. 

W okresie realizacji niniejszego programu nie przewiduje się zmiany sposobu administrowania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Rozdział 7.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 11. 

W latach 2022 – 2026 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:

1) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne;

2) wpływów ze sprzedaży lokali;

3) środków budżetu gminy.

Rozdział 8.

Wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne

§ 12. 

Prognozę kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy w latach 2022-2026 obejmującą wydatki na bieżącą eksploatację, remonty, modernizację i inwestycje mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Hel przedstawia tabela poniżej.

Planowane koszty

Prognoza kosztów

2022

2023

2024

2025

2026

Koszty bieżącej eksploatacji budynków i lokali

48 000,00

50 000,00

52 000,00

52 000,00

53 000,00

Koszty administrowania nieruchomości wspólnych

14 000,00

16 000,00

18 000,00

19 000,00

20 000,00

Koszty remontów lokali i budynków

120 000,00

75 000,00

95 000,00

25 000,00

15 000,00

Koszty modernizacji lokali i budynków

115 000,00

110 000,00

160 000,00

57 000,00

15 000,00

Koszty inwestycyjne

3 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

0

0

Rozdział 9.

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 13. 

W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym za niezbędne uznaje się podejmowanie działań zmierzających w szczególności do:

1) coroczne zabezpieczanie w budżecie Gminy Hel środków na wykonywanie bieżących remontów;

2) poprawy stanu technicznego lokali mieszkalnych i budynków, stanowiących własność gminy;

3) konsekwentnej polityki czynszowej i skutecznej windykacji należności.

§ 14. 

Gmina prowadzić będzie działania zmierzające do zamian lokali, w stosunku do osób mających kłopoty z realizowaniem należności za zajmowany lokal.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uchwala rady miasta helu nr xxxii 255 22 z dn. 26.01.2022 r. w sprawie wieloletniego programu g (PDF, 293.19Kb) 2023-09-08 16:13:36 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Helu BIP

Data wytworzenia:
22 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
08 wrz 2023, godz. 16:03

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
08 wrz 2023, godz. 16:15