Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024.03.18 Plan działalności w 2024 r. - EKOHEL sp. z o.o.

Hel, 3 stycznia 2024 roku.

Aktualizacja z 18.03.2024 r.

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI
EKOHEL SP. Z O.O. NA ROK 2024

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA.

 

W związku z zakończeniem aktualizacji podstawowej dokumentacji regulującej zasady pracy w Spółce, w roku 2024 nie są planowane zmiany w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy oraz struktury organizacyjnej Spółki. Planowane jest sukcesywne zatrudnianie osób na etaty zwalniane przez osoby przechodzące na emeryturę.

 

W celu podnoszenia jakości świadczonych usług, planowane jest kontynuowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Spółki, poprzez kierowanie
ich na specjalistyczne kursy i szkolenia. Ponadto kontynuowany będzie, a zainicjowany w 2023 roku, programu profilaktyki zdrowotnej skierowany dla pracowników pod nazwą „Dbam
o zdrowie”.

 

W roku 2024 planowana jest dalsza modernizacja i remont obiektów użytkowanych przez Spółkę, m.in.:

 • siedziby Spółki, w której rozpoczęto drugi etap prac modernizacyjnych, obejmujący remont pomieszczeń księgowości, a następnie remont pomieszczeń działu wodociągowo-kanalizacyjnego;
 • pomieszczenia magazynowego i garażowego (WUKO) wraz z podłączeniem
  do centralnego ogrzewania siedziby Spółki;
 • wymiana kontenera socjalnego służącego pracownikowi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Helu;
 • termomodernizacja pomieszczenia w budynku technologicznym oczyszczalni;
 • termomodernizacja budynku głównego oczyszczalni;
 • zorganizowanie i wydzielenie pomieszczeń socjalnych w obiekcie Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu.

 

W celu utrzymania optymalnych cen za zakup energii elektrycznej, w pierwszej połowie 2024 roku planowane jest przystąpienie do przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej przez Grupę Zakupową NORDA. Rozpatrywana jest też możliwość samodzielnego ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, a w przyszłości kupowanie energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG WODOCIĄGOWYCH
  I KANALIZACYJNYCH.

 

Głównym planem Spółki na rok 2024, jest utrzymanie pełnej i nieprzerwanej sprawności infrastruktury odpowiedzialnej za dostarczenie wody oraz odprowadzanie ścieków
z nieruchomości znajdujących się w miejscowości Hel. W tym celu planowany jest szereg działań kontrolnych i konserwacyjnych oraz wymiany sprzętu, który wykonywany będzie zarówno siłami własnymi Spółki jak i przez podmioty zewnętrzne.

 

W celu opracowania dokumentacji projektowej dla nowych inwestycji  w latach 2024-2027,
w roku 2024 planowane jest złożenie wniosku o wydanie 2 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze dawnego portu wojennego.

W IV kwartale 2024 r. planujemy złożyć wniosek o nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Hel na okres następnych 3 lat (od maja 2025 do kwietnia 2028).

 

W związku planami rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w 2024 roku planuje
się w rejonie osiedla za Stacją Uzdatniania Wody (ul. Spokojna, Spacerowa, Dworcowa):

 • złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na realizację robót budowlanych - sieci wodociągowej;
 • opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej.

 

W celu utrzymania odpowiedniej jakości świadczonych usług, w roku 2024 planowane
jest przeprowadzenie działań związanych z:

 • przetargiem na dostawę wraz z włączeniem w układ technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Helu generatora dwutlenku chloru służącego do wytwarzania wodnego roztworu CIO2, wykorzystywanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • realizacją rozstrzygniętego przetargu w 2023 roku na dostawę instalacji podnoszenia ciśnienia na Stacji Uzdatniania Wody w Helu,
 • remontu elewacji zbiornika z wodą uzdatnioną,
 • montażu osuszaczy powietrza w Stacji Uzdatniania Wody,
 • sprawdzeniami, które nieruchomości odprowadzają wody deszczowe do kanalizacji sanitarnej i ustalania terminu odłączenia takiej możliwości,
 • dalszej wymiany liczników poboru wody na liczniki zdalnego odczytu,
 • montażu głównych liczników w nieruchomościach, w których powinny być założone wspólnoty mieszkaniowe.

W celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, Spółka wystąpiła do organu właścicielskiego o dokapitalizowanie na kwotę 500.000,00 złotych do ww. zadań oraz
w przypadku pozyskania środków, Spółka planuje dodatkowo realizację niżej wymienionych działań:

 • opracowanie dokumentacji technicznej do zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej ze specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót, przedmiarem robót i częścią kosztową budowy żelbetowego, cylindrycznego, dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 500 m3 łącznie z podłączeniem technologicznym do istniejących obiektów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Helu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”,
 • przygotowanie innej dokumentacji budowlanej do pozyskiwania środków zewnętrznych
  np. z Krajowego Planu Odbudowy.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH.

 

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2024 realizowane będą zadania wynikających z zawarcia
z Gminą Miejską Hel szeregu umów w przedmiocie dotyczącym:

 • administrowania obiektem Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu;
 • oczyszczanie miasta (wraz z letnim i zimowym utrzymaniem dróg);
 • utrzymanie zieleni miejskiej;
 • powierzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Helu;
 • administrowania lokalami komunalnymi;
 • administrowania Cmentarzem Komunalnym w Helu;
 • administrowania budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu;
 • administrowania siecią kanalizacji opadowej i roztopowej.

 

Spółka planuje zakończyć procedurę otrzymania pozwolenia od Starosty Puckiego
na dodatkową działalność związaną z odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych.

 

W przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych, Spółka planuje realizację niżej wymienionych inwestycji i modernizacji:

 • budowę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wymiany drzwi ewakuacyjnych, modernizację systemu ogrzewania hali i ciepłej wody użytkowej w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu;
 • budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu.

 

W roku 2024, planowane jest zakończenie procedury ustalania granic nowej części cmentarza, badań gruntu i wód gruntowych. Po zakończeniu ww. procedury, Spółka planuje rozpocząć przygotowania do opracowania pozwolenia na budowę – zagospodarowania nowej części cmentarza (około 90.000 zł).

 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, planowane jest przeprowadzenie remontów i modernizacji floty samochodowej, w tym pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów oraz koparko-ładowarki.

 

W związku z planowanym zakończeniem budowy i oddaniem do użytku nowych mieszkań komunalnych, planowane jest zawarcie aneksu do umowy o administrowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób Gminy Miejskiej Hel – ilość administrowanych przez Spółkę lokali wzrośnie o 34.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA. SPOŁECZNA, INFORMACYJNA

 

W roku 2024 planowana jest kontynuacja działalności w zakresie propagowania wśród mieszkańców Helu jak i turystów postaw mających wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Sposobem realizacji jest wsparcie wydarzeń proekologicznych organizowanych przez Urząd Miasta Helu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Helu, m.in.:

 • tydzień ekologiczny w helskiej placówce oświatowej (Światowy Dzień Ziemi);
 • akcja zbiórki elektroodpadów;
 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 • zbiórka odpadów z helskich lasów w ramach przedsięwzięć innych instytucji, stowarzyszeń, współpracujących z Urzędem Miasta Helu w tym zakresie.

 

Ponadto, planowane jest kontynuowanie działań zachęcających ludzi do prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i właściwego korzystania z kanalizacji – działania informacyjne na stronach internetowych i profilach społecznościowych Spółki oraz dystrybucja informatorów w wersji papierowej.

Marek Dykta

prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Rozdzielnik:

 1. Rada Miasta Helu
 2. Rada Nadzorcza EKOHEL Sp. z o.o.
 3. a/a.

 

Załączniki: NIE PUBLIKUJE SIĘ

 1. Informacja o stanie realizacji i przygotowaniach EKOHEL Sp. z o.o. do wykonania zaplanowanych w 2024 roku zadań w zakresie działalności wodociągowej i kanalizacyjnej, w okresie od 1 stycznia do 17 marca 2024 roku.
 2. Notatka służbowa z 29.12.2023 r. w sprawie wysokości planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych wypłacanych w 2024 roku.
 3. Notatka służbowa z 12.01.2024 r. w sprawie zmiany wynagrodzeń pracowników spółki.
 4. Notatka służbowa z 19.01.2024 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia.
 5. Notatka służbowa z 23.01.22024 w sprawie przygotowania danych do sprawozdania GUS Z-06
  o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za rok 2023.

 

Prowadzący sprawę: Sebastian Pszeniczny, tel. 791 060 604, e-mail: s.pszeniczny@ekohel.pl

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2024.03.18 Plan działalności EKOHEL sp. z o.o. na 2024 rok - zaktualizowany (PDF, 1.83Mb) 2024-05-22 12:06:50 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
22 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
22 maj 2024, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
22 maj 2024, godz. 12:28